Nationalräkenskaper 1999-2006

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2006 till ca 1 029 miljoner euro. Jämfört med 2005 innebär det en reell uppgång om ca 12,9 miljoner euro. Det var främst inom branscherna byggverksamhet samt samhälls- och personliga tjänster som förädlingsvärdet ökade. Även inom branscherna jord-, skogsbruk och fiske, tillverkningsindustri, energi- och vattenförsörjning, handel samt hotell- och restaurangverksamhet ökade förädlingsvärdet. Däremot minskade förädlingsvärdet inom branscherna transport, post och tele samt bank-, försäkrings-, fastighets- och teknisk uppdragsverksamhet. Hela näringslivets förädlingsvärde ökade med ca 12,4 miljoner euro mellan 2005 och 2006. Den offentliga sektorns förädlingsvärde ökade totalt sett med 1,8 miljoner euro.

Utvecklingen av förädlingsvärdet visar att BNP-tillväxten år 2006 var negativ igen, efter att ha varit positiv de föregående tre åren.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.