Nationalräkenskaper 2008

Historisk nedgång i BNP 

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2008 till ca 1 045 miljoner euro. Jämfört med 2007 innebär det en nedgång om drygt 93,5 miljoner euro. Hela näringslivets förädlingsvärde minskade med ca 87,2 miljoner euro mellan 2007 och 2008 medan den offentliga sektorns förädlingsvärde ökade totalt sett med ca 12,1 miljoner euro.  Näringslivets andel av bruttonationalprodukten till baspris var 76,4 procent under 2008. Största andelen hade transport och magasinering (drygt 30 procent), där enbart sjötransporten stod för en fjärdedel av BNP till baspris (26,4 procent). Andra viktiga branscher är fastighetsverksamhet, handel, byggverksamhet, tillverkning samt kultur, nöje och fritid.  Sett under perioden 2000-2008 har hela näringslivets andel sjunkit (från ca 80 procent till ca 76 procent) medan offentliga sektorns andel har ökat (från ca 18 procent till ca 22 procent). Inom den offentliga sektorn är det fram för allt hälso- och sjukvård, socialvård som har ökat under perioden 2000 och 2008.

För att neutralisera inflationens inverkan på de årliga jämförelserna bör man räkna om bruttonationalprodukten till fasta priser. Detta har gjorts på med hjälp av konsumentprisindex för Åland. Procentuellt minskade då BNP år 2008 med ca 11,9 procent, den största nedgången sedan nationalräkenskaperna för Åland började sammanställas 1975. Näringslivet minskade med ca 14,0 procent medan den offentliga sektorn ökade med ca 1,7 procent. Sedan år 2000 har bruttonationalprodukten till marknadspris ökat med ca 2,9 procent.

Figur: BNP-tillväxt för Åland 2000-2008 (2008 års priser), procent

Linjediagram som visar BNP-tillväxt för Åland (procent)

Turismens totala andel av 2008 års bruttonationalprodukt till baspris var ca 26,6 procent. Landturismen beräknades till ca 3,5 procent medan sjöturismen således stod för ca 23,1 procent. Jämfört med år 2007 har landturismen ökat något, medan sjöturismen minskat något (delvis beroende på utflaggning av fartyg).

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 9 september 2010

Frågor om nationalräkenskaperna besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)