Nationalräkenskapsdata 1997-2001

Förädlingsvärdet 2001

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2001 till nästan 891 miljoner euro. Jämfört med 2000 innebär det en reell nedgång om 13 miljoner euro eller 1,4 procent. Det var främst finansiell verksamhet samt byggverksamheten som gick tillbaka, 17 respektive 13 procent. Tillverkningsindustri, handel, hotell- och restaurangverksamhet samt transport, post och tele ökade med drygt två procent. Hela näringslivets förädlingsvärde sjönk med tre procent mellan 2000 och 2001. Den offentliga sektorns förädlingsvärde ökade totalt sett med sex procent. Den största ökningen skedde inom hälso- och sjukvård samt socialvård.

Näringslivets andel av bruttonationalprodukten var 2001 drygt 79 procent. Största andelen hade transport, post och tele där sjötransporten stod för 37 procent av totala BNP. Finansiell samt fastighets- och teknisk uppdragsverksamhet har den näststörsta andelen av totala BNP, 14 procent. Sett under perioden 1997-2001 har sjötransportens och finansiella verksamhetens andelar gått ner, medan till exempel handel, hotell- och restaurangverksamhetens andel av BNP har ökat. Totalt sett har hela näringslivets andel sjunkit under perioden medan offentliga sektorns andel har ökat.

Vill du läsa hela meddelandet klicka här.