Nationalräkenskapsdata 1997-2004

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2004 till knappt 963 miljoner euro. Jämfört med 2003 innebär det en reell uppgång om 22,5 miljoner euro eller 2,4 procent. Det var främst byggbranschen som ökade (20 procent). Även inom branscherna handel, finans samt personliga tjänsterna ökade förädlingsvärdet. Däremot minskade primärnäringarna, tillverkningsindustrin, energi- och vattenförsörjning samt transportbranschen. Hela näringslivets förädlingsvärde ökade med 1,3 procent mellan 2003 och 2004. Den offentliga sektorns förädlingsvärde ökade totalt sett med 5,0 procent.

Utvecklingen av förädlingsvärdet sedan 1997 visar att tillväxttakten gradvis avtar. Fram till år 2000 var tillväxttakten ca fyra procent per år, medan den efter det varit närmare två-tre procent per år. Nedanstående diagram visar BNP-utvecklingen för åren 1993-2004 i fasta priser.

Hela meddelandet kan du läsa här.