Nationalräkenskapsdata 2008–2013

Förädlingsvärdet 2013

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2013 till ca 1 211 miljoner euro. Jämfört med 2012 innebär det en ökning om ca 62 miljoner euro. Figur 1 visar BNP-utvecklingen för åren 2000-2013 i fasta priser (inflationen är beaktad). År 2013 ökade BNP med ca 4,2 procent. Ökningen innebar att en del av nedgången 2012 återhämtades.

Viss återhämtning av bruttonationalprodukten år 2013

I figuren nedan illustreras utvecklingen i bruttonationalprodukten till marknadspris (fasta priser) från år 2000 till år 2013. Ur diagrammet framgår att nedgången i BNP år 2008 (-9,7 procent) är av historisk dignitet. Efter år 2008 års stora nedgång följde två år av återhämtning, vilket i sin tur följdes av två år av relativt kraftig nedgång 2011 och 2012. År 2013 återhämtade sig ekonomin delvis efter de två föregående årens nedgång. Räknat per capita låg Ålands BNP 2013 på ungefär samma nivå som tio år tidigare.

 

Figur. BNP-utveckling för Åland 2000-2013 (2013-års priser), procent

Ytterligare tidsserier finns i våra databaser

Hela rapporten kan läsas på länken nedan:

 

Johan Flink

+358 (0)18 25580
fornamn.efternamn[at]asub.ax