Sålda lantbruksprodukter 2010

Mjölk och äppel stod för hälften av försäljningsintäkterna

Det åländska jordbruket sålde produkter för 19,7 miljoner euro 2010. Husdjursprodukter stod för 41 procent av intäkterna. Den klart största enskilda produkten var mjölk som inbringade 6,2 miljoner, medan likviderna från kött uppgick till 1,5 miljoner. Spannmål och oljeväxter gav 1,1 miljoner och potatis 2,2 miljoner. Intäkterna av trädgårdsväxter, d.v.s. frukt och grönsaker, uppgick till drygt 8 miljoner eller över 40 procent av jordbrukets samlade försäljningsinkomster. Av detta stod äppel för 3,9 miljoner och lök för 2,3.

Framåt för äppel och lök

Totalvärdet av de sålda produkterna var drygt en miljon större än 2009. Äppel var den produkt som stod för den största ökningen, eller drygt en miljon, tack vare både ökad försäljningsvolym och högre priser. För löken steg intäkterna med 0,8 miljoner, också det tack vare ökning av både volym och pris. Produktionen av kinakål ökade efter att länge ha visat en sjunkande trend och därmed steg inkomsterna för denna gröda med 170 000 euro. Också purjolök och gurka gav mera inkomster än 2009. Intäkterna från potatis minskade med 0,8 miljoner på grund av mindre volymer. Tack vare högre priser sjönk intäkterna för spannmål endast marginellt trots att försäljningsvolymen minskade med nästan 40 procent.

Ekologiska produkter

Uppgifterna om hur stor del av produktionen som var ekologisk är inte helt fullständiga. Det kan i alla fall noteras att 50 ton ekologiskt kött inbringade 170 000 euro, medan 290 ton spannmål hade ett försäljningsvärde på 110 000 euro. För ekologiska grönsaker och potatis kan intäkterna beräknas vara omkring 120 000 euro.

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:
Lantbruksprodukter, såld mängd och bruttointäkter 2009–2010
Huvudsakliga lantbruksprodukter, såld mängd och bruttointäkter 1993-2010

Statistiken över jordbruksprodukterna görs på uppdrag av landskapsregeringens jordbruksbyrå och baseras på uppgifter som ÅSUB har samlat in från uppköpare och producenter. Ytterligare förklaringar och definitioner finns i Beskrivning av statistiken.

Mera statistik inom området Jord- och skogsbruk, fiske finns på ÅSUBs webbplats och i Statistisk årsbok för Åland, t.ex. gårdarnas jorddisponering och huvudproduktionsinriktning, virkesproduktionen, fiskodlingen och jakten på hjortdjur.

 

Publicerad 15.9.2011

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax