Sålda lantbruksprodukter 2013

Lantbrukets försäljningsintäkter närmare 24 miljoner

Det åländska lantbruket sålde produkter för nästan 24 miljoner euro 2013, en ökning med 2,5 miljoner från 2012. I löpande priser är detta den största siffran sedan 1995, då produktintäkterna sjönk kraftigt i och med EU-inträdet. Lantbrukets totalförsäljning har från och med 1995 rört sig runt 20 miljoner årligen. Om man beaktar inflationen har dock intäkterna varit vikande. I fasta priser (2013 års penningsvärde) innebär fjolårets uppgång att intäkterna steg till samma nivå som år 2000, men att de fortfarande är mer än tre miljoner lägre än 1995.

 

Frukt och grönsaker har blivit viktigare

Under de två senaste decennierna har trädgårdsprodukterna, d.v.s. frukt och grönsaker, ökat sin andel av lantbruksförsäljningen från knappt 25 till 40 procent. Detta beror främst på att intäkterna från äppel och lök har ökat betydligt samtidigt som vissa större jordbruksprodukter har fallit bort, nämligen sockerbetor, fjäderfäkött och svinkött. I de följande diagrammen samt i tabellerna på hemsidan anges alla uppgifter i löpande priser.

 

Största mjölkmängden på 30 år

Under 2013 inbringade mjölken 7 miljoner euro, vilket var en halv miljon mera än 2012 och nästan 30 procent av jordbrukets försäljningsintäkter. Ökningen beror främst på att mängden ökade. Mjölkproduktionen var nu över 15 000 ton för första gången sedan 1983. Likviderna för kött uppgick till 1,9 miljoner. Nötköttet stod för 1,6 miljoner och fårkött för 0,3 miljoner, i båda fall en ökning från 2012. Också äggförsäljningen ökade och blev närmare 0,7 miljoner euro. Trots uppgången minskade husdjurprodukternas andel av intäkterna något och blev 40 procent.

Intäkterna för potatis steg med en halv miljon till 3,2 miljoner tack vare ökad mängd och högre pris. Spannmål och oljeväxter gav 1,5 miljoner, 0,3 miljoner mindre än 2012.  För oljeväxternas del sjönk både pris och mängd, och lägre priser gjorde att också spannmålsintäkterna föll trots ökad volym. För råg minskade dock också den sålda mängden betydligt. Endast för korn steg försäljningsintäkterna tack vare att volymen mer än fördubblades. Vete stod för hälften av spannmålsförsäljningen, men man bör då beakta att en stor del av kornet och havren som produceras inte går till försäljning utan används som foder på de egna gårdarna och därför inte ingår i denna statistik.

 

Fortsatt minskning för kinakålen

Från trädgårdsväxterna kom drygt 9,5 miljoner euro, vilket var 1,5 miljoner mera än 2012. Äppel och lök stod för största delen av ökningen, både volym- och penningmässigt. Äppelodlingen gav 4,6 miljoner, 0,9 miljoner mera än 2012, medan intäkterna för lök steg med 0,6 miljoner till 2,9 miljoner. På tredje plats av trädgårdsgrödorna kom tomater med 0,4 miljoner, en mindre ökning. Nedgången för kinakål fortsatte efter en tillfällig uppgång 2012. Priset ökade men på grund av halverad försäljning sjönk intäkterna betydligt och blev 0,2 miljoner. Detta kan jämföras med slutet på 1990-talet då kinakål vissa år var den viktigaste trädgårdsgrödan med över en miljon i försäljningsvärde.

För övriga trädgårdsväxter, där det ingår ett 40-tal olika grönsaker, frukter och bär, blev intäkterna sammanlagt 1,4 miljoner, något mera än 2012. Bland de viktigaste kan nämnas isbergssallat som gav närmare 300 000, samt purjolök och gurka som såldes för närmare 200 000 samt jordgubbar med försäljningsintäkter i storleksklassen 100 000 euro.

 

Närmare 0,6 miljoner för ekologiska produkter

De inte helt fullständiga uppgifterna om den ekologiska delen av produktionen visar på intäkter från grönsaker och potatis på drygt 180 000 euro. Drygt 500 ton spannmål hade ett försäljningsvärde på 200 000 euro, varav spelt stod för över hälften. Volym och intäkter för spannmålen var något lägre än 2012. För ekologiskt kött noteras däremot en ökning och närmare 60 ton gav 210 000 euro i intäkter. Fårköttets andel var nästan två tredjedelar. Det kan också noteras att 45 procent av allt fårkött som såldes 2013 var ekologiskt. Det totala försäljningsvärdet för ekologiska produkter var närmare 600 000 euro, en liten minskning från 2012, främst beroende på att ekologiska äppel föll bort.

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:
Lantbruksprodukter, såld mängd och bruttointäkter 2012–2013

Huvudsakliga lantbruksprodukter, såld mängd och bruttointäkter 1993–2013

 


ÅSUB gör statistik över jordbruksprodukterna på uppdrag av landskapsregeringens jordbruksbyrå och samlar in uppgifter från uppköpare och producenter. Förklaringar och definitioner finns i Beskrivning av statistiken.

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad 19.6.2014