Sålda lantbruksprodukter 2015

Lantbrukets försäljningsintäkter 23,6 miljoner

Det åländska lantbruket sålde produkter för 23,6 miljoner euro 2015, en minskning med 0,7 miljoner från 2014. Mjölk och äppel var de viktigaste produkterna, följda av potatis, lök och kött.

 

Ökad volym men lägre intäkter från mjölken

Under 2015 inbringade mjölken drygt 6 miljoner euro. Torts att volymen ökade ytterligare, sjönk intäkterna på grund av lägre priser. Mjölken stod ändå för drygt en fjärdedel av jordbrukets försäljningsintäkter. Volymen och intäkterna för mjölk anges avrundade, varför exakt förändring och pris inte går att läsa ut ur statistiken. Likviderna för kött uppgick till 2 miljoner, varav nötkött stod för 1,7 miljoner, vilket var en ökning, och fårkött för knappt 0,3 miljoner, något mindre än 2014. Äggförsäljningen blev närmare 0,7 miljoner euro.

Intäkterna för potatis steg tack vare ökad mängd och var nästan 4 miljoner. Spannmål och oljeväxter gav 1,5 miljoner, något mera än 2014.  Vete stod för hälften av spannmålsförsäljningen som totalt uppgick till över 8 000 ton. En stor del av kornet och havren går inte till försäljning utan används som foder på de egna gårdarna och ingår inte i denna statistik.

Över hälften av grönsaksintäkterna kom från lök

Från trädgårdsväxterna, d.v.s. frukt och grönsaker, kom drygt 9,2 miljoner euro, vilket var 0,2 miljoner mindre än 2014. Äppelodlingen gav drygt 4,8 miljoner, vilket var lite mera än 2014 trots att mängden sjönk något. Grönsakerna stod för nästan fyra miljoner, varav över hälften eller 2,2 miljoner kom från lök. Intäkterna för lök minskade med 0,3 miljoner trots att volymen var densamma som året före. Kinakål och isbergssallat såldes vardera för knappt 0,3 miljoner, i båda fall en mindre nedgång på grund av lägre volymer. Av det femtiotal olika grönsaker, frukter och bär som ingår i trädgårdsväxterna visas de viktigaste i nedanstående tabell.

 

Hög andel ekologiskt för fårkött och vissa grönsaker

Uppgifterna om den ekologiska delen av produktionen visar på intäkter från potatis på 65 000 euro och från grönsaker på 130 000 euro. Morot, isbergssallat, rödbeta, vitkål och gräslök var de viktigaste ekologiska grönsakerna. Uppgifterna om ekologisk spannmål är ofullständiga men intäkterna kan beräknas till ungefär samma nivå som året tidigare eller 180 000 euro. Ekologiskt kött gav 270 000 i intäkter, varav fårköttet stod för närmare 190 000 och nötköttet för drygt 80 000. Två tredjedelar av fårköttet som såldes 2015 var ekologiskt. I nedanstående diagram visas den ekologiska produktionens andel för vissa produkter. För vitkål och gräslök var hela produktionen ekologisk och för rödbeta största delen.

Det totala försäljningsvärdet för ekologiska produkter var 650 000 euro, en minskning med 50 000 som främst beror på lägre intäkter från fårkött, potatis och vissa grönsaker.

 

Frukt, grönsaker och potatis har blivit viktigare

Under de två senaste decennierna har trädgårdsprodukterna ökat sin andel av lantbruksförsäljningen från knappt 25 till närmare 40 procent. Detta beror främst på att intäkterna från äppel har stigit betydligt. Övrig växtodling har minskat från närmare 30 procent av intäkterna till 20–25 procent genom att sockerbetsodlingen har försvunnit samtidigt som intäkterna av spannmål har minskat. Uppgången för potatis har inte kunnat kompensera nedgången fullt ut. Husdjursprodukterna har behållit sin andel på omkring 40 procent med en svacka i början av 2000-talet då fjäderfäköttet och största delen av svinköttet föll bort, och en nedgång också 2015 då mjölkpriset föll. 

 

 

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:
Lantbruksprodukter, såld mängd och bruttointäkter 2014–2015

Huvudsakliga lantbruksprodukter, såld mängd och bruttointäkter 1993–2015

ÅSUB gör statistik över jordbruksprodukterna på uppdrag av landskapsregeringens jordbruksbyrå och samlar in uppgifter från uppköpare och producenter. Förklaringar och definitioner finns i Beskrivning av statistiken.

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad 21.6.2016