Sålda lantbruksprodukter 2018

Äppel och husdjursprodukter höll lantbrukets försäljningsintäkter uppe

Det åländska lantbruket sålde produkter för 24,6 miljoner euro 2018, en minskning med mera än en miljon från 2018. Torkan under odlingssäsongen avspeglas i minskade volymer för potatis, lök och spannmål, medan husdjursprodukterna höll ställningarna och äppelproduktionen ökade ytterligare.

Försäljning av lantbruksprodukter 2018

Nedgång för potatis och spannmål

Under 2018 inbringade mjölken 6,5 miljoner euro, vilket var på samma nivå som 2017. Volymen sjönk något. Mjölken stod för över en fjärdedel av jordbrukets försäljningsintäkter. Volymen och intäkterna för mjölk anges avrundade. Likviderna för kött uppgick till drygt 2,5 miljoner. Nötkött stod för närmare 2,2 miljoner och fårkött för över 0,3 miljoner, i båda fall en mindre ökning från 2017 tack vare större mängder. Äggförsäljningen blev drygt 0,7 miljoner euro.

Potatisen inbringade tre miljoner euro. Såväl volymen som intäkterna sjönk betydligt och blev de lägsta på sex år. Spannmål och oljeväxter gav knappt 0,4 miljoner, en minskning med 1 miljon från 2017. Uppgifterna är inte helt kompletta.

Ytterligare tillväxt för äppelförsäljningen

Från trädgårdsväxterna, d.v.s. frukt och grönsaker, kom 11,3 miljoner euro, en ökning med 0,6 miljoner från 2017. Äppelodlingen gav 6,3 miljoner, vilket var 0,8 miljoner mera än 2017 och den största siffran hittills. Också volymen var rekordstor. Även päron, hallon och jordgubbar gav större intäkter än året före

Grönsakerna stod för 4,5 miljoner eller 0,3 miljoner mindre än 2017. Över hälften av detta eller 2,7 miljoner kom från lök. Mängden lök sjönk betydligt men intäkterna minskade endast något tack vare en bättre prisbild. Grönsaker som gav något större intäkter än året före var bland annat palsternacka och gurka. För tomat, issallat och bladselleri sjönk intäkterna.

Av de drygt sextiotal olika grönsaker, frukter och bär som ingår i trädgårdsväxterna visas de viktigaste i nedanstående tabell.

Försäljningsintäkter för de viktigaste trädgårdsväxterna 2018

Mera ekologiskt kött

Intäkterna för den ekologiska delen av produktionen visade en något ökande tendens och uppgick till över en miljon euro. Det ekologiska nötköttet ökade mera än fårköttet och stod nu för en större volym.

I nedanstående diagram visas den ekologiska produktionens andel för vissa produkter. För vitkål, rödbeta och kålrabbi var hela produktionen ekologisk. Två tredjedelar av fårköttet kom från ekologisk produktion liksom två femtedelar av matpotatisen och morötterna. Den ekologiska andelen för nötkött var tolv procent, medan den för mjölk och ägg låg under fem procent.

Andel ekologiskt av volymen för vissa produkter 2018

Trädgårdsprodukterna stod för rekordhög andel av inkomsterna

De tre senaste åren har trädgårdsprodukterna stått för en större andel av lantbruksförsäljningen än husdjursprodukterna. Frukt och grönsaker bidrog 2018 med 46 procent av intäkterna mot 40 procent för mjölk, kött och ägg. Trädgårdsprodukterna har ökat sin andel tack vare äppelodlingens expansion. Övrig växtodling, d.v.s. spannmål och potatis, stod för 14 procent, den klart lägsta andelen under den period som statistiken omfattar.

Bruttointäkter för huvudgrupper av lantbruksprodukter 1995-2018

Intäktsnivån som vid millennieskiftet

Sett i löpande priser var 2018 års totala försäljning den näst största sedan EU-inträdet. Omräknat till fasta priser, d.v.s. inflationsjusterat, var intäkterna dock lägre än i slutet av 1990-talet, men något högre än 2000-talets medelnivå.

Bruttointäkter för lantbruksprodukter i löpande och fasta priser 1995-2018

Det bör beaktas att denna statistik är avsedd att visa försäljningsvolymer och bruttointäkter till jordbruket för olika produkter, men inte för att beräkna prisnivåer, eftersom förädlingsgraden i vissa fall kan variera mellan olika producenter, liksom i vilken grad man står för transporter och förmedling.

I en excelfil på ÅSUBs hemsida finns tabeller som visar såld mängd och bruttointäkter för lantbruksprodukter 1993-2018 samt mera detaljerade siffror för de senaste åren.

ÅSUB gör statistik över jordbruksprodukterna på uppdrag av landskapsregeringens jordbruksbyrå och samlar in uppgifter från uppköpare och producenter. Förklaringar och definitioner finns i den bifogade pdf-filen Beskrivning av statistiken. 

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax