Sålda lantbruksprodukter 2021

Lantbrukets produkter såldes för 26,8 miljoner

Det åländska lantbruket sålde produkter för 26,8 miljoner euro år 2021 vilket innebär en liten minskning jämfört med år 2020 då motsvarande summa var 27,4 miljoner. I statistiken ingår försäljningsintäkter för de största produkterna och uppgifter samlas in från utvalda producenter, uppköpare samt även delvis från Naturresursinstitutet Luke. Handel mellan gårdar, direktförsäljning i mindre omfattning samt förbrukning på den egna gården omfattas inte. Statistiken strävar till att ge en riktgivande och jämförbar bild av den utveckling som sker i det åländska jordbruket över tid. I statistiken ingår inte kostnader för produktionen, vilket innebär att nettoavkastningen inte kan utläsas.
Lantbruksprodukterna delas i statistiken in i huvudgrupperna trädgårds- och husdjursprodukter samt övrig växtodling

Trädgårdsprodukterna står för ungefär halva försäljningen

De senaste åren har trädgårdsprodukterna stått för en större andel av lantbruksförsäljningen än husdjursprodukterna (kött, mjölk och ägg). Trädgårdsväxterna stod 2021 för närmare hälften av den totala försäljningen av lantbrukets oförädlade produkter. Totalt minskade försäljningen något jämfört med 2020.

Övrig växtodling (spannmål, oljeväxter och potatis) uppvisade en liten minskning medan gruppen husdjursprodukter visade en ökning i försäljningsintäkter det senaste året.

Bruttointäkter för huvudgrupper av lantbruksprodukter 1995-2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Ekologiskt kött har ökat något

Produkterna med de största försäljningsintäkterna är samma som 2020. Försäljningsstatistiken toppas av äpple, följt av mjölk. Lök och potatis, framför allt potatis till chipsproduktionen, är de följande största produktgrupperna för det åländska lantbruket. Även nötkött är en stor produkt, med försäljningsintäkt på över två miljoner euro.

Försäljning av lantbruksprodukter 2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren


Det senaste året ses en ökning i mängder och intäkter för köttproduktion, för nöt- såväl som fårkött jämfört med 2020. Dessa siffror når dock inte upp till de nivåer som noterades för 2018, då ovanligt många djur gick till slakt på grund av väderförhållanden. På köttsidan noteras också en ökning av den ekologiska produktionen, där mängden ekologiskt nötkött ökat i högre utsträckning än mängden ekologiskt fårkött.

Av spannmålen visar rågen en ökning med drygt 600 ton jämfört med 2020. De övriga spannmålsslagen vete, korn och havre uppvisar samtliga en minskning för 2021, jämfört med 2020. Spannmålsförsäljningen har dock uppvisat stora variationer under den tid statistiken samlats in.

Potatisförsäljningen minskade något under 2021. 

Päronförsäljningen har ökat, tomat och gurka minskat

Av de närmare sjuttio olika grönsaker, frukter och bär som ingår i trädgårdsväxterna visas de viktigaste i nedanstående tabell. Äpple säljs för över sex miljoner och lök för över fyra. Bland de produkter som ökat sin försäljning under 2021 märks päron, medan tomat och gurka minskat markant.

Försäljning av de viktigaste trädgårdsväxterna 2021

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Diagrammet nedan visar utvecklingen av bruttointäkterna för de viktigaste trädgårdsprodukterna över tid.

Bruttointäkter för de viktigaste trädgårdsprodukterna 1995-2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Den ekologiska försäljningen har ökat

Intäkterna för den ekologiska delen av produktionen var i storleksordningen 1,5 miljoner, vilket är en avsevärd ökning sedan 2020. Ökningen har skett framför allt i grupperna kött och grönsaker. Ekologiskt kött såldes 2021 för ett värde av drygt en halv miljon och grönsaker för knappt en halv miljon.

I nedanstående diagram visas den ekologiska produktionens andel för vissa produkter. Av matpotatisen som säljs är närmare hälften ekologisk, medan nötkött ligger på knappt femton procent. Av mjölken är ett par procent ekologisk. Kålrabbi, rödbeta och vitkål odlas enbart ekologisk i de uppgifter som statistiken omfattar.

Andel ekologiskt av volymen för vissa produkter 2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Diagrammet nedan visar utvecklingen av bruttointäkterna i löpande och fasta priser för åren 1995-2021.

Bruttointäkter för lantbruksprodukter i löpande och fasta priser 1995-2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Det bör beaktas att denna statistik är avsedd att visa försäljningsvolymer och bruttointäkter till jordbruket för olika produkter, men inte för att beräkna prisnivåer, eftersom produktionskostnaderna inte beaktas.

En mer detaljerad översikt av de största produkternas försäljningsvolymer och bruttointäkter samt även längre tidsserier finns publicerade i en excel-fil på vår webbplats.

ÅSUB gör statistik över jordbruksprodukterna på uppdrag av landskapsregeringens jordbruksbyrå. Ytterligare förklaringar och definitioner finns i pdf-filen Beskrivning av statistiken.

Tove Fagerström

+358 (0)18 25491
fornamn.efternamn[at]asub.ax