Sålda lantbruksprodukter 2022

Lantbrukets produkter såldes för drygt 29 miljoner 2022

Det åländska lantbruket sålde produkter för 29,1 miljoner euro år 2022 vilket innebär en ökning jämfört med år 2021 då motsvarande summa var 26,8 miljoner. Med beaktande av den höga inflationen under året vad dock ökningen under året betydligt lägre. I statistiken ingår försäljningsintäkter för de största produkterna och uppgifter samlas in från uppköpare, utvalda producenter samt även delvis från Naturresursinstitutet LUKE. Handel mellan gårdar, direktförsäljning i mindre omfattning samt förbrukning på den egna gården omfattas inte. Statistiken strävar till att ge en riktgivande och jämförbar bild av den utveckling som sker i det åländska jordbruket över tid och ska inte tolkas som helt komplett. I statistiken ingår inte kostnader för produktionen, vilket innebär att nettoavkastningen inte kan utläsas. Figuren nedan visar försäljningsutvecklingen i löpande och fasta priser, där de fasta priserna är omräknade utifrån 2022-års prisnivå.

Bruttointäkter för lantbruksprodukter i löpande och fasta priser 1995–2022
Bruttointäkter för lantbruksprodukter i löpande och fasta priser 1995–2022

Bruttointäkterna ökade i samtliga huvudgrupper

Lantbruksprodukterna delas i statistiken in i huvudgrupperna trädgårds- och husdjursprodukter samt övrig växtodling.

Under åren som statistiken sammanställts har framför allt intäkterna från trädgårdsprodukterna ökat. Efter en nedgång 2021 fortsätter bruttointäkterna uppåt 2022, dock med reservation för den stigande inflationen. Produktsammansättningen i gruppen har dock varierat under åren, bland annat har grönsaker som tomat och gurka minskat de senaste åren, medan till exempel försäljningen av isbergssallat ökat. Här bör observeras, att uppgifterna i statistiken inte är heltäckande.

Mellan åren 2021 och 2022 ökade bruttointäkterna från lantbruket även för produktgrupperna husdjur (kött, mjölk och ägg) och övrig växtodling (spannmål, oljeväxter och potatis).

Bruttointäkter för huvudgrupper av lantbruksprodukter 1995–2022
Bruttointäkter för huvudgrupper av lantbruksprodukter 1995–2022

Försäljningsstatistiken toppas av äpple, följt av mjölk och lök. Försäljningen av kött och ägg ligger ungefär på samma nivå som potatis, vardera med en försäljningsintäkt på drygt tre miljoner euro.  Den övervägande delen av potatisintäkterna kommer från industripotatis.

Försäljning av de viktigaste lantbruksprodukterna 2022
Försäljning av de viktigaste lantbruksprodukterna 2022

År 2022 uppvisar försäljningen av nötkött en liten ökning, medan uppgifterna om försäljning av fårkött uppvisar en liten minskning. Mjölkvolymen har sjunkit något, men ökar på intäktssidan.

Uppgifterna om spannmålsförsäljning visar minskade volymer för vete, råg och havre, medan försäljningen av korn ökat under 2022. Spannmålspriserna har stigit markant under året. Framför allt vete uppvisar stigande bruttointäkter, trots minskande volymer. Försäljningen av oljeväxterna har ökat både till volym och intäkt. Spannmålsförsäljningen har dock uppvisat stora variationer under den tid statistiken samlats in.

Stigande priser för många produkter

Av de närmare sjuttio olika grönsaker, frukter och bär som ingår i trädgårdsväxterna visas de viktigaste i nedanstående tabell. Äppelförsäljningen uppgick år 2022 till sju miljoner och lök till drygt fyra. Volymerna för bägge dessa produkter har dock sjunkit. Exempel på andra produkter som ökar både i volym och intäkter är päron, jordgubbar och isbergssallat. Produkter som purjo, morot, blomkål, kinakål och bladselleri har minskat i volym, men till följd av stigande priser, inte nödvändigtvis minskat på intäktssidan. En mer detaljerad översikt av de största produkternas försäljningsvolymer och bruttointäkter samt även längre tidsserier finns publicerade i en excel-fil på vår webbplats.

Försäljning av de viktigaste trädgårdsväxterna 2022
Försäljning av de viktigaste trädgårdsväxterna 2022

Diagrammet nedan visar utvecklingen av bruttointäkterna för de viktigaste trädgårdsprodukterna över tid.

Bruttointäkter för de viktigaste trädgårdsprodukterna 1995–2022
Bruttointäkter för de viktigaste trädgårdsprodukterna 1995–2022

Den ekologiska produktionen stod år 2022 för närmare 4,5 procent av försäljningsintäkterna. Intäkterna var i storleksordningen 1,3 miljoner och hade minskat något jämfört med år 2021. Störst försäljning bland de ekologiska varorna hade mjölk, nötkött, potatis och fårkött. Produktionen och försäljningen av matpotatis ökade under året, medan mängderna av bland annat ekologiskt kött, lök och morot minskade.

I diagrammet nedan visas den ekologiska produktionens andel för vissa produkter.

Andel ekologiskt av volymen för vissa produkter 2022
Andel ekologiskt av volymen för vissa produkter 2022

Det bör beaktas att denna statistik är avsedd att visa försäljningsvolymer och bruttointäkter till jordbruket för olika produkter, men inte för att beräkna prisnivåer, eftersom produktionskostnaderna inte beaktas.

En mer detaljerad översikt av de största produkternas försäljningsvolymer och bruttointäkter samt även längre tidsserier finns publicerade i en excel-fil på vår webbplats.

ÅSUB gör statistik över jordbruksprodukterna på uppdrag av landskapsregeringens jordbruksbyrå. Ytterligare förklaringar och definitioner finns i pdf-filen Beskrivning av statistiken.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax