Sjöfart 2013

Sjöfartsstatistik för åren 2000-2013

ÅSUB har publicerat sjöfartsstatistik för perioden 2000-2013. Statistiken omfattar månads- och årsvisa uppgifter dels om den åländska handelsflottan och enskilda fartyg, dels uppgifter om sysselsättningen inom sjötrafiken samt om passagerarströmmar på åländska hamnar.      

Den åländskägda handelsflottan, inklusive utlandsflaggade fartyg, har vuxit sedan år 2000. Antalet fartyg över 300 bruttoton (Bt) har ökat från 44 till 52 och det sammanlagda tonnaget har ökat med 18 procent från knappt 834 000 Bt år 2000 till nära 985 000 Bt per den 31.12.2013.       

Den åländskägda handelsflottan* 2000-2013 efter flagg, antal och bruttoton (Bt)     

  Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.       

Under samma tid har det skett en gradvis ökning av andelen utlandsflaggat tonnage. Mellan 2000-2013 har den hemmaflaggade flottans tonnage minskat med drygt 7 procent medan den utlandsflaggades ökat med 45 procent.

Det sammanlagda tonnaget hos fartygen i det åländska fartygsregistret har minskat med 4 procent sedan 2006.  

Under perioden 2008-2011 minskade antalet ålänningar sysselsatta inom sjötransport i bolag registrerade på Åland från drygt 1 400 till knappt 1 000 (från 10,4 procent till 7,1 procent av alla sysselsatta). I första hand var detta en följd av utflaggningar av färjor till Sverige. (Sysselsättningsstatistiken omfattar inte de ålänningar som arbetar för åländskägda rederiers dotterbolag registrerade utanför Åland).           

Under samma period har andelen arbetande inom sjötransportbranschen, inklusive all finländsk personal på åländska fartyg minskat från 18 till 15 procent i förhållande till det totala antalet arbetande.

Antalet resande på åländska hamnar ökade mellan 1999 och 2009 med mer än en miljon passagerare; från 2 619 191 till 3 863 981. Efter det har det skett en tillbakagång så att antalet resande 2012 var 3 644 808. De senaste uppgifterna för inresande (från 2013) antyder att nergången fortsatte under fjolåret.  

Antalet passagerare på taxfreerutter till och via Åland ökade från 2003 fram till 2009, tack vare tillväxten av Estlandstrafiken. Sedan dess har trafiken på de övriga rutterna stagnerat. 

Sammanfattningsvis visar ÅSUB:s sjöfartsstatistik att under perioden från år 2000 och framåt kulminerade såväl den åländska handelsflottans storlek som passagerarflödenas omfattning år 2009. 

Läs hela meddelandet (pdf).  

Uppgifterna i meddelandet är även tillgängliga i vår statistikdatabas.

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax