Sjöfart 2015

Den åländskägda handelsflottan nära en miljon bruttoton

Den ålandsägda handelsflottan ökade till nära en miljon bruttoton 2015, samtidigt som trenden i en minskande andel tonnage under åländsk flagg fortsätter.   

 – Antalet fartyg över 300 bruttoton (Bt) i den åländskägda handelsflottan var 42 vid utgången av 2015, vilket var två färre än år 2000. Under samma period ökade det sammanlagda tonnaget med en femtedel (20 procent) från knappt 834 000 Bt till nära en miljon bruttoton (997 000 Bt).

– Mellan 2000–2015 har det skett en gradvis ökning av andelen utlandsflaggat tonnage från mindre än hälften till två tredjedelar. Den hemmaflaggade och -ägda flottans tonnage minskade med 20 procent medan den utlandsflaggades ökade med 63 procent.

  Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

– Tack vare att fem av rederiets Finnlines fartyg flaggades till Åland ökade det sammanlagda tonnaget hos fartygen i det åländska fartygsregistret med en tredjedel till 713 000 Bt mellan 2013–2014.    

– Antalet ålänningar boende på Åland sysselsatta inom sjötransport i bolag registrerade på Åland år 2013 var 925 (6,6 procent av alla sysselsatta). Sysselsättningsstatistiken omfattar inte de ålänningar som arbetar för åländskägda rederiers dotterbolag registrerade utanför Åland.

– Antalet resande på åländska hamnar ökade mellan 1999 och 2009 med mer än en miljon passagerare; från 2 619 191 till 3 863 981. Efter det skedde en tillbakagång så att antalet resande 2014 var 3 408 867. De senaste uppgifterna är från november 2015 och pekar på att antalet resande kan komma att öka med cirka 40 000 (1,2 procent) sett över hela året.   

– Antalet passagerare på taxfreerutter till och via Åland ökade från 2003 fram till 2005. Därefter, fram till 2013, minskade den sammanlagda taxfreetrafiken, trots en positiv tillväxt i Estlandstrafiken. År 2014, kom sedan en nergång överlag, även i Estlandstrafiken.*)

– Det totala antalet inresande till Åland, inklusive resande på flyg och landskapsfärjor, ökade något 2015 förhållande till året innan.  

– Ålands andel av passagerartrafiken på finländska hamnar var 23 procent åren 2006–2009, för att därefter minska till 19 procent åren 2013–2015.   

Läs hela meddelandet här.

Vår sjöfartsdatabas som innehåller uppgifter om den åländska handelsflottans sammansättning, enskilda fartyg, resandeströmmar, anställda och konjunkturstatistik, kan nås här.

 *) Rättelse 19.04.2016: Estlandstrafiken via Åland ökade de facto mellan 2013 och 2014; från 961 435 personer till 973 254 även om det totala antalet resande på taxfree-rutterna via Åland minskade med drygt 200 000 personer. 

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax