Sjöfart 2017

Ålands andel av passagerartrafiken på utlandet på finländska hamnar minskar även om antalet resande på tax-freerutterna ökar något

Ålands andel av passagerartrafiken på utlandet på finländska hamnar var 23,0 procent år 2007, men har därefter minskat till 18,1 procent år 2017 (se figur nedan). Därmed minskar den åländska andelen för sjätte året i följd.

Ålands andel av passagerartrafiken på utlandet på finländska hamnar 2000-2017

– Antalet resande på utlandet på åländska hamnar ökade mellan 1999 och 2009 med mer än en miljon passagerare; från 2 619 000 till 3 864 000. Efter det har det skett en tillbakagång så att antalet resande 2017 var drygt 3 469 000.

– Antalet passagerare på taxfreerutter till och via Åland ökade från 2003 fram till 2005 då det gick över 10-miljonersstrecket. Därefter, fram till 2014, minskade den sammanlagda taxfreetrafiken, trots en positiv tillväxt i Estlandstrafiken till och från Sverige via Åland. Åren efter det har sett en gradvis, svag uppgång överlag till totalt 9 495 000 passagerare år 2017 då Estlandstrafiken via Åland nådde över en miljon passagerare 2017 (1 030 000).

– Det totala antalet inresande till Åland – inklusive resande på flyg och landskapsfärjor ökade marginellt 2017 i förhållande till året innan; till 2 086 900.

– Antalet ålänningar boende på Åland sysselsatta inom sjötransport i bolag registrerade på Åland var 976 personer. Det motsvarade en nergång i andelen av alla sysselsatta till 6,7 procent jämfört med 7,3 året innan. Sysselsättningsstatistiken omfattar inte de ålänningar som arbetar för åländskägda rederiers dotterbolag registrerade utanför Åland.

– Antalet fartyg över 300 bruttoton (Bt) i den åländskägda handelsflottan var 43 vid utgången av 2017. Under perioden 2000–2016 ökade det sammanlagda ålandsägda tonnaget med en dryg fjärdedel från knappt 834 000 Bt till över en miljon bruttoton, (1 112 000 Bt), men sjönk något senaste året, 2017, till (1 001 000 Bt).

– Mellan 2000–2017 ökade andelen utlandsflaggat tonnage i den ålandsägda handelsflottan från mindre än hälften till knappt två tredjedelar. Den samtidigt hemmaflaggade och -ägda flottans tonnage minskade med 21 procent medan den utlandsflaggades ökade med 64 procent.

– Den stora ökningen av utlandsflaggat tonnage efter år 2000 beror till största delen på tillskottet av tankertonnage. Under åren 2014–2016 tillkom fyra nybyggda tankers. Två avyttrades sedan 2017 och två nybyggen väntas levereras under 2018.

Vår sjöfartsdatabas innehåller dels uppgifter om den åländska handelsflottans sammansättning, enskilda fartyg, resandeströmmar samt anställda. Den innehåller även konjunkturstatistik för sjöfarten.

 Läs hela publikationen Sjöfartsstatistik 2017 (pdf) via länken nedan: 

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax