Sjöfart 2018

Liten ökning för den åländskregistrerade handelsflottan i jämförelse med 2017

Antalet fartyg registrerade på Åland var 43 vid utgången av 2018, tre fler än året innan. Mätt i bruttoton ökade flottan med 11 procent till drygt 675 000 Bt. Detta betyder att flottan i bruttoton räknat fortsatt ligger på en högre nivå än för 10 år sedan och har gjort så sedan 2014.

Den åländskregistrerade handelsflottan 2006 - 2018, efter bruttoton (Bt) och antal fartyg

  • Antalet ålänningar boende på Åland sysselsatta inom sjötransport i bolag registrerade på Åland var 935 personer 2016. Det motsvarade en svag nedgång i andelen av alla sysselsatta till 6,4 procent jämfört med 6,7 året innan. Minskningen är en fortsättning på en nedåtgående trend sedan 2008. Sysselsättningsstatistiken omfattar inte de ålänningar som arbetar för åländskägda rederiers dotterbolag registrerade utanför Åland.
  • Antalet resande till och från utlandet på åländska hamnar ökade mellan 1999 och 2009 med mer än en miljon passagerare; från 2 619 000 till 3 864 000. Efter det har det skett en tillbakagång så att antalet resande 2018 var drygt 3 478 000.
  • Antalet passagerare på taxfreerutter till och via Åland passerade år 2005 10-miljonerstrecket. Därefter, fram till 2014, minskade den sammanlagda taxfreetrafiken, trots en positiv tillväxt i Estlandstrafiken till och från Sverige via Åland. Åren efter har det skett en gradvis, svag uppgång överlag till totalt 9 532 000 passagerare år 2018.
  • Ålands andel av passagerartrafiken på finländska hamnar var 23,0 procent år 2007, men har därefter minskat till 18,3 procent år 2018.
  • Antalet fartyg över 300 bruttoton (Bt) i den åländskägda handelsflottan var 43 vid utgången av 2018. Under perioden 2000–2016 ökade det sammanlagda åländskägda tonnaget (mätt i bruttoton (Bt)) med en dryg fjärdedel från knappt 834 000 Bt till över en miljon bruttoton, (1 112 000 Bt). Storleken på tonnaget var ungefär desamma 2018, cirka 1 098 000 Bt. Observera att fartyg ingående i den åländskägda handelsflottan kan vara registrerade på Åland eller i utlandet.
  • Mellan 2000–2017 ökade andelen utlandsflaggat tonnage i den åländskägda handelsflottan från mindre än hälften till knappt två tredjedelar. Denna trend fortsatte även under 2018, då den inhemskt flaggade delen minskade med 3 procent medan den utlandsflaggade ökade med 16 procent.

Mer statistik om sjöfarten på Åland finns här

Hela statistikmeddelandet om sjöfarten finns att tillgå nedan

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax