Sjöfart 2021

Antalet resande till och från utlandet via åländska hamnar minskade kraftigt under 2020 till följd av coronapandemin. Jämfört med 2019 minskade antalet passagerare med 71 procent. Under 2021 återhämtade sig passagerartrafiken något, även om resandet fortsatt kom att hämmas av coronapandemin.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Med en nedgång på nästan 80 procent minskade resandet relativt sett något mer för Mariehamn i jämförelse med Eckerö där resandet sjönk med cirka 60 procent. Ålands andel av passagerartrafiken på finländska hamnar var 17,6 procent år 2019. 2020 sjönk andelen till 14,4 procent. Året efter (2021) återhämtade sig resandet på Åland något medan det totala resandet på finländska hamnar fortsatte att sjunka. Ålands andel av passagerartrafiken kom därför att utgöra nästan en femtedel under 2021, vilket är en av de högre noteringarna på många år.

Antalet ålänningar sysselsatta inom sjötransport i bolag registrerade på Åland var 998 personer 2019 (det senaste året uppgifter finns tillgängliga). Det motsvarade 6,9 procent av alla sysselsatta. Andelen sysselsatta inom sjötransport är dock på en betydligt lägre nivå i jämförelse med mätseriens början (2008) då 10,3 procent av alla sysselsatta arbetade inom sjötransport. Sysselsättningsstatistiken omfattar inte de ålänningar som arbetar för åländskägda rederiers dotterbolag registrerade utanför Åland.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Antalet fartyg över 300 bruttoton (Bt) ägda av åländska rederier var (liksom 2020) 44 vid utgången av 2021. Mätt i bruttoton var det cirka 1 092 000 Bt, vilket är ungefär den nivå som tonnaget har legat på de senaste fem åren. Andelen utlandsflaggat tonnage av den åländskäga handelsflottan utgjorde ungefär två tredjedelar.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Även antalet fartyg registrerade på Åland var 44 vid utgången av 2021, ett färre än året innan. Mätt i bruttoton ökade den åländskregistrerade flottan med 2 procent till nästan 720 000 Bt, vilket är den högsta noteringen sedan mätseriens början 2006.

Exporten av gods med fartyg från åländska hamnar till det finska fastlandet låg på runt 75 000 ton årligen fram till och med 2019 då exporten ökade kraftigt till över 200 000 ton. Ökningen drevs i huvudsak av en ökad export av råvirke, som under de senaste åren varit den största exportvaran. Åren efter 2019 har exporten sjunkit något, men ligger fortsatt på en högre än nivå än tidigare. Importen med fraktfartyg från fastlandet har inte varierat lika mycket, utan har legat runt 150 000 ton sedan 2016. Den vara som importeras mest är styckegods och näst mest oljeprodukter.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Även sjöfrakten från Åland till utlandet ökade 2019 då exportvolymen uppgick till 172 600 ton. Sedan dess har exporten sjunkit något och under 2021 var den 130 000 ton. Likt exporten till Finland domineras sjöfrakten till utlandet av råvirke. Importen från utlandet har legat stabilt på en nivå strax under 70 000 ton sedan 2016 och den största importvaran är styckegods.

Mer statistik om den åländska sjöfarten finns här

Hela statistikmeddelandet om sjöfarten finns nedan

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax