Sjöfart 2022

Andelen sysselsatta inom sjötransport minskade under pandemiåret 2020

Andelen sysselsatta inom sjötransport har legat mellan sex och sju procent sedan 2012. Under pandemiåret 2020, det senaste året som statistik finns tillgängligt, sjönk denna andel till under fem procent.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Antalet kvinnor sysselsatta inom sjötransport blev färre i relation till männen, då andelen kvinnor bland de sysselsatta minskade från 32 procent 2019 till 25 procent 2020.

Resandet till Åland fortsatte att återhämta sig under 2022

På grund av reserestriktionerna som infördes under 2020 minskade också passagerartrafiken till och från Åland med drygt 70 procent eller 2 400 000 passagerare. Passagerartrafiken till Mariehamn minskade med nästan 80 procent samtidigt som resandet till Eckerö sjönk med cirka 60 procent. Både under 2021 och 2022 skedde dock en återhämtning för passagerartrafiken, då resandet ökade med cirka 25 procent 2021 och med drygt 65 procent 2022. Antalet passagerare (cirka 2 000 000 år 2022) var dock fortsatt på en lägre nivå än innan pandemin (drygt 3 370 000 år 2019).

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Den åländskägda handelsflottan låg på över en miljon bruttoton 2022

Diagrammet nedan visar den åländskägda handelsflottans utveckling under de senaste dryga 20 åren. Mätt i bruttoton (Bt) ökade flottan med mer än en fjärdedel, från 834 000 Bt år 2000 till 1 112 000 Bt år 2016. Flottan har därefter legat på strax över en miljon Bt och så även 2022.

Andelen inhemskt flaggat tonnage av det totala åländskägda tonnaget har minskat från drygt hälften år 2000 till cirka en tredjedel 2022. Över två tredjedelar av handelsflottan (mätt i bruttoton) var alltså registrerad i utlandet 2022. Det utlandsflaggade tonnaget ökade med nästan 330 000 Bt under perioden samtidigt som tonnaget flaggat på Åland minskade med drygt 90 000 Bt.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Exporten med fartyg ökade kraftigt under 2019

Exporten av gods med fartyg från åländska hamnar till det finska fastlandet låg på runt 75 000 ton årligen fram till och med 2019 då exporten ökade kraftigt till över 200 000 ton, samma år som stormen Alfrida drabbade Åland. Ökningen drevs därför i huvudsak av en ökad export av råvirke, som också är den vara man exporterat mest utav under de senaste åren. Åren efter 2019 har exporten av råvirke sjunkit och så också den totala exporten.

Importen från fastlandet har inte varierat lika mycket utan har legat mellan 120 000 och 170 000 ton sedan 2016. Den vara som importeras mest är styckegods och näst mest oljeprodukter.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Även exporten till utlandet ökade 2019 då exportvolymen uppgick till 172 600 ton. Sedan dess har exporten sjunkit något och under 2022 var den 135 000 ton. Likt exporten till Finland domineras sjöfrakten till utlandet av råvirke.

Importen från utlandet har legat stabilt på en nivå runt 70 000 ton sedan 2016 och den största importvaran är styckegods.

Detaljerad statistik om den åländska sjöfarten finns här

Hela statistikmeddelandet om sjöfarten finns nedan.

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax