Socialräkenskapsmatris för Åland 2015

2015-års socialräkenskapsmatris (SAM) är en uppdatering och utvidgad variant av den SAM för år 2010 som togs fram i samband med ÅSUBs utredning om utbildningsbehov och arbetsmarknad (ÅSUB Rapport 2013:4). Den uppdaterade socialräkenskapsmatrisen utnyttjar informationen i 2010-års SAM, men har justerats enligt de statistiska uppgifter som finns tillgängliga för år 2015 (eller något annat nära liggande år), såsom ÅSUBs nationalräkenskaper, Statistikcentralens regionalräkenskaper, uppgifter över den åländska turismen (Rapport 2014: 1 samt relevanta statistikpublikationer), ÅSUBs uppgifter över Ålands handelsrelationer (Statistik 2012:3 samt övriga handelsstatistiken), sysselsättningsstatistik, utbildningsstatistik, statistik över primärnäringarna, offentliga sektorns bokslutsstatistik, sjöfartsverkets information över statliga subventioner till sjöfarten, Ålandsdelegationens uppgifter över Ålands skatteinkomster, avräkningsbelopp och skattegottgörelse, för att nämna några av de viktigaste källorna. SAM-databasens monetära enhet är miljoner euro. I jämförelse med 2010-års SAM-tabell är detaljnivån i 2015-års SAM utökad för primärnäringarna (jordbruk, skogsbruk, fiske) som nu är uppdelade in i fem branscher istället för en aggregerad bransch.

Vid framtagningen av en SAM måste man ta ställning till olika uppgiftskällors pålitlighet då motstridigheter i innehållet mellan olika datakällor mer är en regel än ett undantag. En del av uppgifterna måste också skattas genom indirekta indikatorer. Dessutom är datainnehållet i olika uppgiftskällor sällan identiskt. Detta innebär att uppgifterna måste anpassas och justeras för att få fram en balanserad SAM.

I vår SAM 2015 registreras alla de inbetalningar till socialskyddsfonderna som de sysselsatta på Åland genererar (inklusive inpendlarna som till stor del är ombordanställda), medan de utbetalningar som utomåländska arbetstagare får från t.ex. pensionsfonder, försäkringskassor och FPA inte registreras i våra SAM-flöden. När Statistikcentralen räknar flöden till och från socialskyddsfonderna på Åland baseras siffrorna på de boende på Åland, vilket leder till att socialskyddsfondernas inkomster redovisade av Statistikcentralen blir mycket lägre. Dessutom skiljer sig Statistikcentralens och ÅSUBs ”ekonomiska gränsdragning” mellan Åland och Finland i vissa verksamheter (t ex fraktsjöfarten), vilket leder till lägre produktion i Statistikcentralens kalkyler för Åland.

Vad kan man läsa ut av en SAM?

En socialräkenskapsmatris redovisar ekonomins struktur i form av de olika branschernas andel av t.ex. förädlingsvärdet. Vi ser även hur mycket och vad turisterna konsumerar och vad Åland importerar och exporterar. Vi kan dessutom konstatera att Åland genererade sammanlagt ca 401 miljoner euro i intäkter i form av direkta och indirekta skatter, avgifter och vinstöverföringar till staten, landskapet och kommunerna. Därutöver kommer betalningar till socialskyddsfonderna som enligt våra kalkyler uppgick till ca 212 miljoner euro.

Figur 1 visar ekonomins struktur i ljuset av fyra indikatorer: olika branschers (produkters) andel av förädlingsvärdet, sysselsättningen samt andelen av export och import. Vi ser att Åland importerar industriprodukter, medan sjöfartens tjänster inklusive passagerar- och fraktsjöfart är våra främsta exportprodukter tillsammans med företagstjänster och livsmedelsindustrins produkter.

Ekonomins branschstruktur 2015: fördelningen av import, export, sysselsättning och förädlingsvärde

Figur 2 visar hur Ålands BNP fördelar sig på olika efterfrågekomponenter. Typiskt för en liten ekonomi är att både importen och exporten är stora i förhållande till BNP. Turistkonsumtionen som här innefattar Ålandsbesökarnas konsumtion ombord och iland uppgår till 26 procent, medan de bosatta hushållens konsumtion motsvarar ca 48 procent av BNP. Landskapsregeringens, kommunernas, statens och socialskyddsfondernas sammanlagda konsumtion uppgår till 29,5 procent av BNP. Alla sektorers sammanlagda investeringar uppgick till en knapp femtedel av BNP.

Ålands BNP 2015 enligt efterfrågekomponent: privat och offentlig konsumtion, investeringar, handel med omvärlden

Observera att de olika inhemska BNP-komponenternas summa överstiger BNP, då BNP från efterfrågesidan beräknas enligt följande formel:

BNP = privat konsumtion + offentlig konsumtion + investeringar + export- import

Privat konsumtion innefattar hushållens, icke-vinstsyftande organisationers samt turisternas konsumtion.

 

Följande databaser innehåller två versioner av Ålands SAM 2015:

Aggregerad makro SAM 2015

Detaljerad SAM 2015

Beskrivningen av socialräkenskapsmatrisen finns nedan i en separat fil.

Jouko Kinnunen

+358 (0)18 25494
fornamn.efternamn[at]asub.ax