Studerande utanför Åland 2012

En fjärdedel av de som studerade utanför Åland läste i Finland

Under 2012 studerade nästan 1 300 ålänningar utanför Åland. Ungefär 880 personer hade valt Sverige som studieland, medan de som gick i Finland var drygt 340 stycken. Över 1 000 av de studerande utanför Åland läste på högskola eller yrkeshögskola, ungefär 160 på gymnasienivå och knappt 80 gick på folkhögskola eller övrig utbildning. I nedanstående diagram, som visar i vilka länder ålänningarna studerade utanför Åland under åren 2004-2012, kan man se att antalet studerande i Sverige har sjunkit något under de tre senaste åren, samtidigt som det skett en liten ökning av de studerande i Finland.
Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Fler kvinnor än män studerade utanför Åland

Drygt 58 procent av de ålänningar som studerade utanför Åland var kvinnor. Störst var könsskillnaden på gymnasienivå, där nästan tre fjärdedelar av de som valt att studera på annan ort var kvinnor. Inom yrkeshögskole- och högskoleutbildningen var ungefär 56 procent kvinnor. När det gäller utbildningsområden rådde en traditionell könsindelning med manlig majoritet inom teknisk utbildning och naturvetenskap, medan kvinnorna dominerade inom pedagogik, lant- och skogsbruk samt hälso- och socialvård med över tre fjärdedelar av de studerande. Diagrammet nedan visar att kvinnorna var i majoritet också inom allmänbildande och humanistisk utbildning samt handel och samhällsvetenskap, medan könsfördelningen var jämn inom servicebranscherna.
Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Handel och samhällsvetenskaper mest populära utbildningsområdet

Nästan en fjärdedel av alla ålänningar som studerade utanför Åland 2012 gick en utbildning inom handel- och samhällsvetenskaper. Det var främst inom högskoleutbildningen som detta område dominerade med över 270 åländska studerande. På denna utbildningsnivå hade pedagogisk, humanistisk och teknisk utbildning samt hälso- och socialvård också över 100 studerande vardera. Inom yrkeshögskoleutbildningen utanför Åland var hälso- och socialvård det klart mest populära området med över 40 procent av de studerande på denna nivå. De som läste utanför Åland på gymnasienivå var mera jämnt fördelade över olika utbildningsområden, framför allt allmänbildande och humanistisk utbildning, servicebranscherna samt hälso- och socialvård.

Sverige vanligaste studielandet på alla utbildningsnivåer

Sverige var det studieland som lockade flest ålänningar på alla utbildningsnivåer. En tredjedel av de som studerade på gymnasienivå utanför Åland läste i Finland. Inom högskole- och yrkeshögskoleutbildningen var andelen lägre, en fjärdedel. På denna nivå var nästan 70 procent i Sverige och ytterligare drygt 5 procent i andra länder. Både i Storbritannien och Norge gick över tio åländska studerande i högskoleutbildning och i vardera Danmark, USA och Polen studerade sex till åtta ålänningar på denna nivå. Ytterligare tretton länder hade minst en åländsk studerande under 2012.

Finländska läroinrättningar i topp på gymnasienivå

De mest populära läroinrättningarna för ålänningar som läste på gymnasienivå utanför Åland 2012 var Axxell yrke och utbildning samt Yrkesakademin i Österbotten med 24 respektive 11 åländska studerande. Av de svenska läroinrättningarna hade NTI-skolan och Rodenskolan flest ålänningar på denna nivå. Inom högskole- och yrkeshögskoleutbildningen var fortsättningsvis Uppsala universitet lärosätet för det största antalet åländska studerande, nästan 150 stycken, följt av Åbo akademi med knappt 90 ålänningar. Också Yrkeshögskolan Novia hade över 80 åländska studerande under 2012. Endast en läroinrättning utanför Sverige och Finland hade mera än fem ålänningar bland sina studerande, nämligen Pomeranian medical university i Polen.

Ökat antal åländska studerande inom hälso- och socialvård både i Finland och Sverige

De studerande utanför Åland 2012 var färre såväl på gymnasienivå som på folkhögskola och övrig utbildning jämfört med 2011. Minskningen skedde i både Finland och Sverige. Inom yrkeshögskole- och högskoleutbildning ökade dock ålänningarna något i båda länderna, men skillnaden var inte stor. I Finland var det ungefär tio fler ålänningar på yrkeshögskola respektive högskola 2012 än 2011. När det gäller utbildningsområden har antalet studerande inom lant- och skogsbruk fördubblats sedan 2009 och uppgick 2012 till 42 personer. Denna ökning har främst skett i Sverige. Inom det populära området handel och samhällsvetenskaper har under ett par år antalet åländska studerande i Sverige minskat, samtidigt som det blivit större i Finland. Det enda utbildningsområde som fått flera åländska studerande både i Finland och Sverige 2012 jämfört med 2011 var hälso- och socialvård.

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:
Studerande utanför Åland 2012 efter kön, studieland, ålder och nivå

Studerande utanför Åland 2012 efter kön, nivå och ålder

Studerande utanför Åland 2012 efter nivå, utbildningsområde och kön

Studerande utanför Åland 2012 efter studieland, nivå och kön

Studerande utanför Åland 2012 efter nivå, utbildningsområde och studieland

Studerande utanför Åland 2012 efter de vanligaste läroinrättningarna

Studerande utanför Åland efter nivå, utbildningsområde och studieland 2007–2012

Studerande utanför Åland efter kön, studieland och ålder 2004–2012

Mera detaljerade uppgifter finns i följande databas:
Studerande utanför Åland 2004-2012 efter år, studieland, utbildningsnivå, kön och ålder

Beskrivning av statistiken

För upplysningar, kontakta Gerd Lindqvist, gerd.lindqvist[a]asub.ax, eller Kenth Häggblom, kenth.haggblom[a]asub.ax.

Publicerad 23.4.2013