Sysselsatt arbetskraft 31.12.2002

Detta statistikmeddelande belyser den åländska ekonomins struktur och dess omvandling ur en sysselsättningsaspekt. Under 1980-2002 har offentliga och personliga tjänster stått för det största arbetskraftsbehovet, och dess andel har stigit till över en tredjedel av de sysselsatta. Även företagstjänsterna har blivit en viktigare arbetsgivare på Åland. Industrins andel av sysselsättningen varit konstant, medan byggsektorns sysselsättning har varierat mer enligt byggkonjunkturer. Den mest markanta minskningen står primärnäringarna för, från 15 procent till 5 procent under 1980-2002. Handel och hotell samt transportsektorn har relativt sett minskat i betydelse för sysselsättningen, då deras tillväxt varit stagnerad eller långsammare än för ekonomin i övrigt. Detta meddelande innehåller ävem ny information om pendling mellan Åland och Finland samt mellan de åländska kommunerna. Därtill finns det en sammanställning om pendling mellan Åland och Sverige som kunnat produceras genom samarbete mellan nordiska statistikmyndigheter.

Meddelandet kan läsas här.