Sysselsatt arbetskraft 31.12.2004

Den sysselsatta arbetskraften på Åland den 31.12.2004 var 13 114 personer. De flesta branscher har haft en positiv utveckling, med undantag av branschen jordbruk och fiske, där sysselsättningen minskat markant. Även gruppen okänd har minskat. Denna grupp innehåller personer vars arbetsgivare inte har kunnat identifieras och som till stor del är personer som arbetat utomlands men bott på Åland.

Byggbranschen, som normalt är en konjunkturkänslig bransch, har ökat mest sedan 1995. Branschen samhälleliga och personliga tjänster (vilken inkluderar en stor del av den offentliga sektorn) har ökat näst mest, men takten har avtagit något de senaste två åren. Denna bransch är även den som sysselsätter flest antal personer, mer än en tredjedel av samtliga sysselsatta. Branscherna handel och hotell samt finans och företagstjänster har också haft en kraftig tillväxt. Även branscherna industri och transport har ökat, men marginellt.

Hela meddeladet kan du läsa här.