Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2008

Den sysselsatta arbetskraften på Åland den 31.12.2008 var 13 960 personer

Den sysselsatta arbetskraften på Åland den 31.12.2008 var 13 960 personer. Av dessa var 7 043 kvinnor och 6 917 män. De branscher som sysselsatte flest personer var branschgrupperingen samhälleliga tjänster med 4 592 personer samt transport och magasinering med 2 083 personer. Regionalt sett fanns störst antal sysselsatta på landsbygden med 7 201 personer, i Mariehamn fanns det 5 708 sysselsatta personer och i skärgården fanns det 1 051 sysselsatta personer.

Sysselsättningen enligt näringsgren 2008 (NI2008)
Stapeldiagram som visar antalet sysselsatta enligt näringsgren 

Sysselsättningsgraden 77,9 procent

Kartan nedan visar sysselsättningsgraden (hur stor del av arbetsför befolkning som är sysselsatta) i de åländska kommunerna. År 2008 var sysselsättningsgraden på Åland 77,9 procent (kvinnor 79,3 procent och män 76,6 procent). Sysselsättningsgrad beräknas som de sysselsattas andel av den 16-64 åriga befolkningen. Regionalt sett var sysselsättningsgraden högst på landsbygden (79,2 procent), lägst i skärgården (75,4 procent) och 76,8 procent i Mariehamn.

Sysselsättningsgraden 31.12.2008 efter kommun (%)
Karta som visar sysselsättningsgraden per kommun 

Hälften av kvinnorna arbetar som lägre tjänsteman

Av de sysselsatta var 1 663 personer företagare, 2 679 personer högre tjänstemän, 4 878 personer lägre tjänstemän, 4 304 personer arbetare och 436 personer med okänd socioekonomisk ställning. Flest kvinnor (3 482 kvinnor) fanns bland lägre tjänstemän, hela 71 procent av de lägre tjänstemännen var kvinnor. Flest män (2 763 män) fanns bland arbetarna, drygt 64 procent av arbetarna var män.

Yrkesinriktning på vård och omsorg vanligast

Vanligaste yrkesgruppen bland de sysselsatta var gruppen primärskötare, närvårdare, barnskötare, hemvårdare m.fl. med 1 262 personer. Följt av restaurang- och storhushållspersonal samt sjukhus-, vård- och köksbiträden, städare m.fl. (736 personer respektive 734 personer). Hos kvinnorna var gruppen primärskötare, närvårdare, barnskötare, hemvårdare m.fl. vanligast medan det hos männen var gruppen byggnadsarbetare m.fl. Överlag kan det konstateras att tre yrkesgrupper med inriktning på vård och omsorg återfinns bland de åtta vanligaste yrkesgrupperna.

Flest arbetsplatser inom samhälleliga tjänster

Antalet inom området arbetande (arbetsplatser) den 31.12.2008 var 15 818 personer (7 890 kvinnor och 7 928 män). Den stora skillnaden mot uppgiften för antalet sysselsatta är de ca 1 850 icke-åländska sjömännen på åländska (finsk-flaggade) fartyg. Flest arbetsplatser finns i branschgrupperingen samhälleliga tjänster med 4 630 personer samt branschen transport och magasinering med 3 937 arbetande. De offentliganställdas andel var 33,7 procent av totalantalet arbetande på åländska arbetsplatser, den högsta noteringen under perioden 1990-2008. Andelen företagare (10,4 procent) är samtidigt på den lägsta nivån hittills.

Mariehamn viktig arbetsmarknad

I mer än hälften av kommunerna sysselsätter Mariehamn åtminstone 40 procent av invånarna. Mariehamn är även den kommun som i högsta grad sysselsätter sina egna invånare, närmare 84 procent. Här kan förtydligas att sjöarbetsplatser (på finskflaggade fartyg) vid åländska rederier och skärgårdsfärjorna registreras på Mariehamn. Lemland är den kommun som i minsta grad erbjuder sysselsättning för sina egna invånare, enbart för ca 20 procent av de sysselsatta. Det fanns även ett antal ålänningar, 299 stycken, som pendlade från Åland till övriga Finland. Ålänningarnas utpendling är koncentrerad främst till samhälleliga tjänster samt transport och magasinering. Samtidigt pendlade 2 157 finländare till Åland, inpendlingen består i hög grad av sjömän som arbetar på åländska fartyg.

Förändringar i statistiken

Branschindelningen i sysselsättningsstatistiken följer från och med år 2008 standarden för Finlands näringsgrensindelning (NI-2008) vilken är knuten till den internationella ISIC-standarden. I tidigare publikationer gjordes branschindelningen enligt NI-2002, varför branschvisa uppgifter inte längre är jämförbara med uppgifter publicerade tidigare år. Fokus i denna publikation blir således på situationen den 31.12.2008, med vissa begränsade tidsserier.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 december 2010

Frågor om sysselsättning besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)