Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2009

Den sysselsatta arbetskraften på Åland den 31.12.2009 var 13 687 personer

Den sysselsatta arbetskraften på Åland den 31.12.2009 var 13.687 personer. Av dessa var 6.947 kvinnor och 6.740 män. De branschgrupperingar som sysselsatte flest personer var samhälleliga tjänster med 4.403 personer följt av transport och magasinering med 1.878 personer. Regionalt sett fanns störst antal sysselsatta på landsbygden med 7.064 personer, i Mariehamn fanns det 5.616 personer och i skärgården fanns det 1.007 sysselsatta personer.

Sysselsättningen enligt näringsgren 2009 (NI2008)
Stapeldiagram som visar antalet sysselsatta enligt näringsgren

Sysselsättningsgraden 75,6 procent

Kartan nedan visar sysselsättningsgraden (hur stor del av arbetsför befolkning som är sysselsatta) i de åländska kommunerna. År 2009 var sysselsättningsgraden på Åland 75,6 procent (kvinnor 77,3 procent och män 73,8 procent). Sysselsättningsgrad beräknas som de sysselsattas andel av den 16-64 åriga befolkningen. Regionalt sett var sysselsättningsgraden högst på landsbygden (76,7 procent), lägst i skärgården (72,6 procent) och 74,7 procent i Mariehamn.

Sysselsättningsgraden 31.12.2009 efter kommun (%)
Karta som visar sysselsättningsgraden per kommun

Mer än hälften av kvinnorna arbetar som lägre tjänsteman

Av de sysselsatta var 1.615 personer företagare, 2.496 personer högre tjänstemän, 4.866 personer lägre tjänstemän, 4.190 personer arbetare och 520 personer med okänd socioekonomisk ställning. Flest kvinnor (3.483 kvinnor) fanns bland lägre tjänstemän, hela 72 procent av de lägre tjänstemännen var kvinnor. Flest män (2.675 män) fanns bland arbetarna, drygt 64 procent av arbetarna var män.

Yrkesinriktning på vård och omsorg vanligast

Vanligaste yrkesgruppen bland de sysselsatta var gruppen primärskötare, närvårdare, barnskötare, hemvårdare m.fl. med 1.294 personer. Följt av sjukhus-, vård- och köksbiträden, städare m.fl. samt restaurang- och storhushållspersonal (677 personer respektive 653 personer). Hos kvinnorna var gruppen primärskötare, närvårdare, barnskötare, hemvårdare m.fl. vanligast medan det hos männen var gruppen byggnadsarbetare m.fl. Överlag kan det konstateras att tre yrkesgrupper med inriktning på vård och omsorg återfinns bland de åtta vanligaste yrkesgrupperna.

Flest arbetsplatser inom samhälleliga tjänster

Antalet inom området arbetande (arbetsplatser) den 31.12.2009 var 15.306 personer (7.675 kvinnor och 7.631 män). Den stora skillnaden mot uppgiften för antalet sysselsatta är de ca 1.570 icke-åländska sjömännen på åländska (finsk-flaggade) fartyg. Flest arbetsplatser finns i branschgrupperingen samhälleliga tjänster med 4.453 personer samt branschen transport och magasinering med 3.471 arbetande. De offentliganställdas andel var 33,3 procent av totalantalet arbetande på åländska arbetsplatser. Andelen företagare (10,5 procent) är samtidigt på den näst lägsta nivån hittills (10,4 procent år 2008).

Mariehamn viktig arbetsmarknad

I hälften av kommunerna sysselsätter Mariehamn åtminstone 40 procent av invånarna. Mariehamn är även den kommun som i högsta grad sysselsätter sina egna invånare, närmare 83 procent. Här kan förtydligas att sjöarbetsplatser (på finskflaggade fartyg) vid åländska rederier och skärgårdsfärjorna registreras på Mariehamn. Lemland är den kommun som i minsta grad erbjuder sysselsättning för sina egna invånare, enbart för ca 21 procent av de sysselsatta. Det fanns även ett antal ålänningar, 276 stycken, som pendlade från Åland till övriga Finland. Ålänningarnas utpendling är koncentrerad främst till samhälleliga tjänster samt transport och magasinering. Samtidigt pendlade 1.895.finländare till Åland, inpendlingen består i hög grad av sjömän som arbetar på åländska fartyg.

Förändringar i statistiken

Branschindelningen i sysselsättningsstatistiken följer från och med år 2008 standarden för Finlands uppdaterade näringsgrensindelning (NI-2008), vilken är knuten till den internationella ISIC-standarden. I tidigare publikationer gjordes branschindelningen enligt NI-2002, varför branschvisa uppgifter inte längre är jämförbara med uppgifter publicerade tidigare år. Fokus i denna publikation blir således på situationen den 31.12.2009, jämförelse med år 2008 samt med vissa begränsade tidsserier.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om sysselsättning besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 19 december 2011