Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2010

Antalet sysselsatta i stort sett oförändrat år 2010

Den sysselsatta arbetskraften på Åland den 31.12.2010 var 13.686 personer. Av dessa var 6.975 kvinnor och 6.711 män. De branscher som sysselsatte flest personer var vård och omsorg, sociala tjänster med 2.458 personer följt av transport och magasinering med 1.717 personer. Av de åländska kommunerna fanns störst antal sysselsatta i Mariehamn med 5.522 personer. Regionalt sett fanns störst antal sysselsatta på landsbygden med 7.162 personer. I skärgården fanns det 1.002 sysselsatta personer. Sedan år 2009 har antalet sysselsatta minskat med 1 person, alltså i princip oförändrat. Trots befolkningsökning under år 2010 (med 273 personer) ökade alltså inte sysselsättningen, något som kan förklaras med bland annat ökad arbetslöshet och ökat antal pensionsavgångar.

Sysselsättningen enligt näringsgren den 31.12.2010 (NI2008)
Stapeldiagram som visar antalet sysselsatta enligt näringsgren

Lägst sysselsättningsgrad i skärgården

Kartan nedan illustrerar sysselsättningsgraden (hur stor del av arbetsför befolkning som är sysselsatta) i de åländska kommunerna. År 2010 var sysselsättningsgraden på Åland 75,1 procent (kvinnor 77,0 procent och män 73,1 procent). Sysselsättningsgrad beräknas som de sysselsattas andel av den 16-64-åriga befolkningen. Regionalt sett var sysselsättningsgraden högst i kommunerna Finström, Jomala samt Sottunga. Lägst var sysselsättningsgraden i kommunerna Eckerö, Kumlinge samt Kökar. Regionalt sett var sysselsättningsgraden högst på landsbygden (76,8 procent), lägst i skärgården (72,9 procent) och 73,3 procent i Mariehamn.

Sysselsättningsgraden 31.12.2010 efter kommun (procent)
Karta som visar sysselsättningsgraden per kommun

Mer än hälften av kvinnorna arbetar som lägre tjänsteman

Av de sysselsatta var 1.637 personer företagare, 2.529 personer högre tjänstemän, 5.083 personer lägre tjänstemän, 4.112 personer arbetare och 325 personer med okänd socioekonomisk ställning. Flest kvinnor (3.599 kvinnor) fanns bland lägre tjänstemän, nästan 71 procent av de lägre tjänstemännen var kvinnor. Flest män (2.624 män) fanns bland arbetarna, knappt 64 procent av arbetarna var män.

Yrkesinriktning på vård och omsorg vanligast

Vanligaste yrkesgruppen (enligt yrkesklassificeringen, ISCO 2010)  var närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare med 985 sysselsatta. Följt av försäljare och butiksinnehavare samt hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl. (677 personer respektive 588 personer). Hos kvinnorna var gruppen närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare vanligast (919 sysselsatta kvinnor) medan det hos männen var gruppen byggnadsarbetare m.fl. (394 sysselsatta män). Överlag kan det konstateras att tre yrkesgrupper med inriktning på vård och omsorg återfinns bland de åtta vanligaste yrkesgrupperna.

Flest arbetsplatser inom transport och magasinering

Antalet inom området arbetande (arbetsplatser) den 31.12.2010 var 15.292 personer (7.590 kvinnor och 7.702 män). Märkvärt är att för inom området arbetande har antalet män ökat och antalet kvinnor minskat, medan förhållandet var det motsatta för antalet sysselsatta. Den stora skillnaden mot uppgiften för antalet sysselsatta är de ca 1.600 icke-åländska sjömännen på åländska (finsk-flaggade) fartyg. Flest arbetsplatser finns i branschen transport och magasinering med 3.320 personer följt av branschen vård och omsorg; sociala tjänster med 2.516 arbetande.

Mariehamn viktigaste arbetsmarknaden

I tio av kommunerna sysselsätter Mariehamn åtminstone 40 procent av invånarna. Mariehamn är även den kommun som i högsta grad sysselsätter sina egna invånare, närmare 82 procent. Här kan förtydligas att sjöarbetsplatser (på finskflaggade fartyg) vid åländska rederier och skärgårdsfärjor registreras på Mariehamn. Lemland är den kommun som i minsta grad erbjuder sysselsättning för sina egna invånare, enbart för ca 22 procent av de sysselsatta. Det fanns även ett antal ålänningar, 319 stycken, som pendlade från Åland till övriga Finland. Ålänningarnas utpendling är koncentrerad främst till handel och hotellverksamhet samt samhälleliga tjänster. Samtidigt pendlade 1.925 finländare till Åland, inpendlingen består i hög grad av sjömän som arbetar på åländska fartyg.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om sysselsättning besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 13 december 2012