Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2011

Antalet sysselsatta ökade år 2011

Den sysselsatta arbetskraften på Åland den 31.12.2011 var exakt 14.000 personer. Av dessa var 7.100 kvinnor och 6.900 män. De branscher som sysselsatte flest personer var vård och omsorg; sociala tjänster med 2.630 personer följt av transport och magasinering med 1.706 personer. Av de åländska kommunerna fanns störst antal sysselsatta i Mariehamn med 5.662 personer. Regionalt sett fanns störst antal sysselsatta på landsbygden med 7.352 personer. I skärgården fanns det 986 sysselsatta personer.

Sedan år 2010 har antalet sysselsatta ökat med 314 personer. Antalet sysselsatta män ökade med 189 personer, medan antalet sysselsatta kvinnor ökade med 125 personer. Branschvis var ökningen störst inom vård och omsorg; sociala tjänster (med 172 personer), procentuellt var ökningen störst inom branschgrupperingen fastighetsverksamhet (17,6 procent) samt utvinning av mineral (16,7 procent), båda branscherna innehåller dock ett relativt litet antal sysselsatta. Befolkningsökningen mellan år 2010 och år 2011 var 348 personer, och ökningen av antalet sysselsatta var alltså snarlik.

Sysselsättningen enligt näringsgren den 31.12.2011 (NI2008)
Stapeldiagram som visar antalet sysselsatta enligt näringsgren

Lägst sysselsättningsgrad i skärgården

Kartan nedan illustrerar sysselsättningsgraden i de åländska kommunerna. Kartan visar att sysselsättningsgraden år 2011 var högst i kommunerna Jomala, Lumparland samt Sottunga. Lägst var sysselsättningsgraden i kommunerna Brändö, Geta, Kumlinge samt Kökar. Regionalt sett var sysselsättningsgraden högst på landsbygden (77,6 procent), lägst i skärgården (73,9 procent) och 74,9 procent i Mariehamn.
 

Sysselsättningsgraden 31.12.2011 efter kommun (procent)
Karta som visar sysselsättningsgraden per kommun

Ungefär hälften av kvinnorna arbetar som lägre tjänsteman

Av de sysselsatta var 1.717 personer företagare, 2.577 personer högre tjänstemän, 5.030 personer lägre tjänstemän, 4.188 personer arbetare och 488 personer med okänd socioekonomisk ställning. Flest kvinnor (3.572 kvinnor) fanns bland lägre tjänstemän, ca 71 procent av de lägre tjänstemännen var kvinnor. Flest män (2.676 män) fanns bland arbetarna, knappt 64 procent av arbetarna var män.

Yrkesinriktning på vård och omsorg vanligast

Vanligaste yrkesgrupperna hos de sysselsatta (enligt yrkesklassificeringen 2010, ISCO 2010). Vanligast var gruppen närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare med 936 sysselsatta. Följt av försäljare och butiksinnehavare samt hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl. (651 personer respektive 638 personer). Hos kvinnorna var gruppen närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare vanligast (875 sysselsatta kvinnor) medan det hos männen var gruppen byggnadsarbetare m.fl. (413 sysselsatta män).

Flest arbetsplatser inom transport och magasinering

Antalet inom området arbetande (arbetsplatser) den 31.12.2011 var 15.438 personer (7.676 kvinnor och 7.762 män). Antalet inom området arbetande har ökat med 146 personer sedan år 2010 (männen har ökat med 60 personer och kvinnorna med 86 personer). Den stora skillnaden mot uppgiften för antalet sysselsatta är de ca 1.360 icke-åländska sjömännen på åländska (finsk-flaggade) fartyg. Flest arbetsplatser finns i branschen transport och magasinering med 3.082 personer följt av branschen vård och omsorg; sociala tjänster med 2.680 arbetande.

Mariehamn viktigaste arbetsmarknaden

I tio av kommunerna har åtminstone 40 procent av invånarna sin arbetsplats i Mariehamn. Mariehamn är även den kommun som i högsta grad sysselsätter sina egna invånare, ungefär 81 procent. Lemland är den kommun som i minsta grad erbjuder sysselsättning för sina egna invånare, enbart för ca 20 procent av de sysselsatta.

Pendlingen mellan Åland och Finland sker mestadels i riktningen till Åland (främst på grund av sjötransportbranschen). Från Åland pendlade 277 personer till Finland, största branschgrupperingen var samhälleliga tjänster med 89 personer. Från Finland pendlade inte mindre än 1.715 personer till Åland, största branschen var transport och magasinering med 1.421 personer.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om sysselsättning besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 12 december 2013