Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2012

Antalet sysselsatta minskade år 2012

Den sysselsatta arbetskraften på Åland den 31.12.2012 var 13.931 personer. Av dessa var 7.099 kvinnor och 6.832 män. De branscher som sysselsatte flest personer var vård och omsorg; sociala tjänster med 2.673 personer följt av transport och magasinering med 1.641 personer. Av de åländska kommunerna fanns störst antal sysselsatta i Mariehamn med 5.580 personer. Regionalt sett fanns störst antal sysselsatta på landsbygden med 7 383 personer. I skärgården fanns det 968 sysselsatta personer.

Sedan år 2011 har antalet sysselsatta minskat med 69 personer. Antalet sysselsatta män minskade med 68 personer, medan antalet sysselsatta kvinnor minskade med en person. Branschvis var ökningen störst inom vård och omsorg; sociala tjänster (med 172 personer). Procentuellt var minskningen störst inom branschgrupperingen offentlig förvaltning (5,1 procent) medan den procentuella ökningen var störst inom branschgrupperingen försörjning av el, gas, värme och kyla (16,4 procent). Befolkningsökningen mellan år 2011 och år 2012 var 147 personer, trots detta har alltså antalet sysselsatta minskat.

Sysselsättningen enligt näringsgren den 31.12.2012 (NI2008)
Stapeldiagram som visar antalet sysselsatta enligt näringsgren

Lägst sysselsättningsgrad i skärgården

Kartan nedan illustrerar sysselsättningsgraden i de åländska kommunerna. Kartan visar att sysselsättningsgraden år 2012 var högst i kommunerna Jomala, Lumparland samt Sottunga. Lägst var sysselsättningsgraden i kommunerna Brändö, Geta, Kumlinge samt Kökar. Regionalt sett var sysselsättningsgraden högst på landsbygden (77,6 procent), lägst i skärgården (73,9 procent) och 74,9 procent i Mariehamn.
 

Sysselsättningsgraden 31.12.2012 efter kommun (procent)
Karta som visar sysselsättningsgraden per kommun

Yrkesinriktning på vård och omsorg vanligast

Vanligaste yrkesgruppen hos de sysselsatta (enligt yrkesklassificeringen 2010, ISCO 2010) var gruppen närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare med 960 sysselsatta. Följt av försäljare och butiksinnehavare samt hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl. (657 personer respektive 623 personer). Hos kvinnorna var gruppen närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare vanligast (891 sysselsatta kvinnor) medan det hos männen var gruppen byggnadsarbetare m.fl. (410 sysselsatta män).

Flest arbetsplatser inom transport och magasinering

Antalet inom området arbetande (arbetsplatser) den 31.12.2012 var 15.377 personer (7.693 kvinnor och 7.684 män). Antalet inom området arbetande har minskat med 61 personer sedan år 2011 (männen har minskat med 78 personer medan kvinnorna har ökat med 17 personer). Den stora skillnaden mot uppgiften för antalet sysselsatta är de ca 1 400 icke-åländska sjömännen på åländsk- eller finsk-flaggade fartyg vid åländska rederier. Flest arbetsplatser finns i branschen transport och magasinering med 3.036 personer följt av branschen vård och omsorg; sociala tjänster med 2.722 arbetande.

Mariehamn viktigaste arbetsmarknaden

I åtta av kommunerna sysselsätter Mariehamn åtminstone 40 procent av invånarna (i 12 kommuner är andelen över 38 procent!). Mariehamn är även den kommun som i högsta grad sysselsätter sina egna invånare, ungefär 81 procent. Lemland är den kommun som i minsta grad erbjuder sysselsättning för sina egna invånare, enbart för ca 21 procent av de sysselsatta.

Pendlingen mellan Åland och Finland sker mestadels i riktningen till Åland (främst på grund av sjötransportbranschen). Från Åland pendlade 282 personer till Finland, största branschgrupperingen var samhälleliga tjänster med 80 personer. Från Finland pendlade inte mindre än 1.728 personer till Åland, största branschen var transport och magasinering med 1.456 personer.

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om sysselsättning besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 12 december 2014