Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2013

Antalet sysselsatta minskade med tre personer år 2013

Den sysselsatta arbetskraften på Åland den 31.12.2013 var 13.928 personer. Av dessa var 7.110 kvinnor och 6.818 män. De branscher som sysselsatte flest personer var vård och omsorg; sociala tjänster med 2.647 personer följt av transport och magasinering med 1.568 personer. Av de åländska kommunerna fanns störst antal sysselsatta i Mariehamn med 5.550 personer. Regionalt sett fanns störst antal sysselsatta på landsbygden med 7.413 personer. I skärgården fanns det 965 sysselsatta personer.

Sedan år 2012 har antalet sysselsatta minskat med tre personer. Antalet sysselsatta män minskade med 14 personer, medan antalet sysselsatta kvinnor ökade med elva personer. Branschvis var minskningen störst inom transport och magasinering (med 73 personer) medan ökningen var störst inom handel; reparation av motorfordon m.m. (med 64 personer). Procentuellt var minskningen störst inom branschgrupperingen vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering (7,0 procent) medan den procentuella ökningen var störst inom branschgrupperingen uthyrning, fastighetsservice, resetjänster m.m. (7,2 procent).

Sysselsättningen enligt näringsgren den 31.12.2013 (NI2008)
Stapeldiagram som visar antalet sysselsatta enligt näringsgren

Låg sysselsättningsgrad i Mariehamn

Kartan nedan illustrerar sysselsättningsgraden i de åländska kommunerna. Kartan visar att sysselsättningsgraden år 2013 var högst i kommunerna Föglö, Jomala, Lumparland samt Sottunga. Lägst var sysselsättningsgraden i kommunerna Brändö, Kumlinge samt Kökar. Regionalt sett var sysselsättningsgraden högst på landsbygden (78,1 procent), lägst i Mariehamn (73,7 procent) och 74,4 procent i skärgården.

Sysselsättningsgraden 31.12.2013 efter kommun (procent)
Karta som visar sysselsättningsgraden per kommun

Yrkesinriktning på vård och omsorg vanligast

Vanligaste yrkesgruppen hos de sysselsatta (enligt yrkesklassificeringen 2010, ISCO-2010) var gruppen närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare med 976 sysselsatta. Följt av försäljare och butiksinnehavare samt hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl. (702 personer respektive 677 personer). Hos kvinnorna var gruppen närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare vanligast (902 sysselsatta kvinnor) medan det hos männen var gruppen byggnadsarbetare m.fl. (412 sysselsatta män).

Flest arbetsplatser inom transport och magasinering

Antalet inom området arbetande (arbetsplatser) den 31.12.2013 var 15.345 personer (7.740 kvinnor och 7.605 män). Antalet inom området arbetande har minskat med 32 personer sedan år 2012 (männen har minskat med 79 personer medan kvinnorna har ökat med 47 personer). Den stora skillnaden mot uppgiften för antalet sysselsatta är de ca 1.300 icke-åländska sjömännen på åländsk- eller finsk-flaggade fartyg vid åländska rederier. Flest arbetsplatser finns i branschen transport och magasinering med 2.888 personer följt av branschen vård och omsorg; sociala tjänster med 2.697 arbetande.

Mariehamn viktigaste arbetsmarknaden

I nio av kommunerna sysselsätter Mariehamn åtminstone 40 procent av arbetskraften (i 13 av kommuner är andelen över 30 procent). Mariehamn är även den kommun som i högsta grad sysselsätter sin egen arbetskraft, ungefär 80 procent. Lemland är den kommun som i minsta grad erbjuder sysselsättning för sin egen arbetskraft, enbart för ca 20 procent av de sysselsatta.

Pendlingen mellan Åland och Finland sker mestadels i riktningen till Åland (främst på grund av sjötransportbranschen). Från Åland pendlade 276 personer till Finland, största branschgrupperingen var samhälleliga tjänster samt transport och magasinering (med 67 personer respektive 66 personer). Från Finland pendlade inte mindre än 1.693 personer till Åland, största branschen var transport och magasinering med 1.386 personer.

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Vissa tidsserier finns i detta meddelande medan ytterligare tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om sysselsättningen finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Frågor om sysselsättning besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 9 december 2015