Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2014

Antalet sysselsatta ökade främst på grund av bättre registerkvalitet

Den sysselsatta arbetskraften på Åland den 31.12.2014 var 14.489 personer. Av dessa var 7.231 kvinnor och 7.258 män. De branscher som sysselsatte flest personer var vård och omsorg; sociala tjänster med 2.681 personer följt av transport och magasinering med 1.683 personer. Av de åländska kommunerna fanns störst antal sysselsatta i Mariehamn med 5.754 personer. Regionalt sett fanns störst antal sysselsatta på landsbygden med 7.738 personer. I skärgården fanns det 997 sysselsatta personer. Klicka här för en tidsserie med antalet sysselsatta personer fördelat på kommun åren 1987–2014.

Sedan år 2013 har antalet sysselsatta minskat med 561 personer. Antalet sysselsatta män ökade med 440 personer, medan antalet sysselsatta kvinnor ökade med 121 personer. Ökningen beror främst på förbättrad kvalitet i registret över den sysselsatta befolkningen. Framförallt handlar det om personer bosatta på Åland, men med inkomst utomlands, som nu bättre fångas upp av systemet. Utbytet av individdata över gränserna är fortfarande ringa, vilket leder till begränsad kunskap om exempelvis den sysselsatta personens yrkesställning, yrke samt bransch. Detta innebär att den största ökningen mellan år 2013 och år 2014 syns i branschen Okänd.

Sysselsättningen enligt näringsgren den 31.12.2014 (NI2008)
Stapeldiagram som visar antalet sysselsatta enligt näringsgren

Låg sysselsättningsgrad i Mariehamn

Kartan visar att sysselsättningstalet år 2014 var högst i kommunerna Jomala, Lumparland samt Sottunga. Lägst var sysselsättningstalet i kommunerna Brändö, Kumlinge samt Eckerö. Regionalt sett var sysselsättningstalet högst på landsbygden (80,9 procent), lägst i Mariehamn (76,6 procent) och 77,5 procent i skärgården.

Sysselsättningsgraden 31.12.2014 efter kommun (procent)
Karta som visar sysselsättningsgraden per kommun

Yrkesinriktning på vård och omsorg vanligast

Vanligaste yrkesgruppen hos de sysselsatta (enligt yrkesklassificeringen 2010, ISCO-2010) var gruppen närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare med 992 sysselsatta. Följt av försäljare och butiksinnehavare samt hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl. (705 personer respektive 658 personer). Hos kvinnorna var gruppen närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare vanligast (906 sysselsatta kvinnor) medan det hos männen var gruppen byggnadsarbetare m.fl. (432 sysselsatta män).

Flest arbetsplatser inom transport och magasinering

Antalet inom området arbetande (arbetsplatser) den 31.12.2014 var 15.765 personer (7.789 kvinnor och 7.976 män). Antalet inom området arbetande har ökat med 420 personer sedan år 2013 (männen har ökat med 371 personer medan kvinnorna har ökat med 49 personer). Den stora ökningen härstammar främst från den tidigare nämnda förbättringen av registerkvaliteten. Den stora skillnaden mot uppgiften för antalet sysselsatta är de ca 1.200 icke-åländska sjömännen på åländsk- eller finsk-flaggade fartyg vid åländska rederier. Flest arbetsplatser finns i branschen transport och magasinering med 2.860 personer följt av branschen vård och omsorg; sociala tjänster med 2.741 arbetande. Klicka här för en tidsserie med antalet inom området arbetande personer (arbetsplatser) fördelat på bransch åren 2007–2014.

Mariehamn viktigaste arbetsmarknaden

I åtta av kommunerna sysselsätter Mariehamn åtminstone 40 procent av arbetskraften (i tolv av kommuner är andelen över 30 procent). Mariehamn är även den kommun som i högsta grad sysselsätter sin egen arbetskraft, nästan 80 procent. Lemland är den kommun som i minsta grad erbjuder sysselsättning för sin egen arbetskraft, enbart för knappt 22 procent av de sysselsatta.

Pendlingen mellan Åland och Finland sker mestadels i riktningen till Åland (främst på grund av sjötransportbranschen). Från Åland pendlade 287 personer till Finland, största branschgrupperingen var samhälleliga tjänster samt transport och magasinering (med 75 personer respektive 66 personer). Från Finland pendlade inte mindre än 1.563 personer till Åland, största branschen var transport och magasinering med 1.243 personer.

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Vissa tidsserier finns i detta meddelande medan ytterligare tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om sysselsättningen finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Frågor om sysselsättning besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 9 november 2016