Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2015

Antalet sysselsatta minskade något

Den sysselsatta arbetskraften på Åland den 31.12.2015 var 14 471 personer. Av dessa var 7 239 kvinnor och 7 232 män. De branscher som sysselsatte flest personer var vård och omsorg; sociala tjänster med 2 709 personer följt av transport och magasinering med 1 649 personer. Av de åländska kommunerna fanns störst antal sysselsatta i Mariehamn med 5 688 personer. Regionalt sett fanns störst antal sysselsatta på landsbygden med 7 825 personer. I skärgården fanns det 958 sysselsatta personer. Klicka här för en tidsserie med antalet sysselsatta personer fördelat på kommun åren 1987–2015.

Sedan år 2014 har antalet sysselsatta minskat med 18 personer. Antalet sysselsatta män minskade med 26 personer, medan antalet sysselsatta kvinnor ökade med åtta personer. Branschvis var minskningen störst inom offentlig förvaltning (med 51 personer) medan ökningen var störst inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster m.m. (med 76 personer). Procentuellt var minskningen störst inom branschgrupperingen förvärvsarbete i hushåll (30,0 procent) medan den procentuella ökningen var störst inom branschgrupperingen uthyrning, fastighetsservice, resetjänster m.m. (20,3 procent).

Sysselsättningen enligt näringsgren den 31.12.2015 (NI2008)

Stapeldiagram som visar antalet sysselsatta fördelat på näringsgren

Låg sysselsättningsgrad i Mariehamn

Kartan visar att sysselsättningstalet år 2015 var högst i kommunerna Jomala, Saltvik samt Sottunga. Lägst var sysselsättningstalet i kommunerna Brändö, Kumlinge samt Kökar. Regionalt sett var sysselsättningstalet högst på landsbygden (81,1 procent), lägst i Mariehamn (76,4 procent) och i skärgården (76,5 procent).

Sysselsättningsgraden 31.12.2015 efter kommun (procent)

Karta som visar sysselsättningstalet för de åländska kommunerna

Yrkesinriktning på vård och omsorg vanligast

Vanligaste yrkesgruppen hos de sysselsatta (enligt yrkesklassificeringen 2010, ISCO-2010). Vanligast var gruppen närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare med 999 sysselsatta. Följt av försäljare och butiksinnehavare samt hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl. (690 personer respektive 652 personer). Hos kvinnorna var gruppen närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare vanligast (905 sysselsatta kvinnor) medan det hos männen var gruppen byggnadsarbetare m.fl. (434 sysselsatta män).

Flest arbetsplatser inom vård och omsorg; sociala tjänster

Antalet inom området arbetande (arbetsplatser) den 31.12.2015 var 15 681 personer (7 758 kvinnor och 7 923 män). Antalet inom området arbetande har minskat med 84 personer sedan år 2014 (männen har minskat med 53 personer medan kvinnorna har minskat med 31 personer). Den stora skillnaden mot uppgiften för antalet sysselsatta är de ca 1 100 icke-åländska sjömännen på åländsk- eller finskflaggade fartyg vid åländska rederier. Flest arbetsplatser finns i branschen vård och omsorg; sociala tjänster med 2 778 personer, ett trendbrott då branschen transport och magasinering (med 2 762 arbetande) tidigare varit den största branschen. Klicka här för en tidsserie med antalet inom området arbetande personer (arbetsplatser) fördelat på bransch åren 2007–2015.

Mariehamn viktigaste arbetsmarknaden

I nio av kommunerna sysselsätter arbetsmarknaden i Mariehamn åtminstone 40 procent av arbetskraften (i 13 av kommunerna är andelen över 30 procent). Mariehamn är även den kommun som i högsta grad sysselsätter sin egen arbetskraft, drygt 79 procent av de sysselsatta. Lemland är den kommun som i minsta grad erbjuder sysselsättning för sin egen arbetskraft, enbart för ca 21 procent av de sysselsatta.

Pendlingen mellan Åland och Finland sker mestadels i riktningen till Åland (främst på grund av sjötransportbranschen). Från Åland pendlade 305 personer till Finland, största branschgrupperingarna var transport och magasinering samt samhälleliga tjänster (med 83 personer respektive 72 personer). Från Finland pendlade inte mindre än 1 515 personer till Åland, största branschen var transport och magasinering med 1 196 personer.

Vissa tidsserier finns i detta meddelande medan ytterligare tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om sysselsättningen finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax