Sysselsatt arbetskraft 31.12.2016

Antalet sysselsatta ökade något

Den sysselsatta arbetskraften på Åland den 31.12.2016 var 14 598 personer. Av dessa var 7 319 kvinnor och 7 279 män. De branscher som sysselsatte flest personer var vård och omsorg; sociala tjänster med 2 723 personer följt av transport och magasinering med 1 629 personer. Av de åländska kommunerna fanns störst antal sysselsatta i Mariehamn med 5 752 personer. Regionalt sett fanns störst antal sysselsatta på landsbygden med 7 874 personer. I skärgården fanns det 972 sysselsatta personer.  Klicka här för en tidsserie med antalet sysselsatta personer fördelat på kommun åren 1987–2016.

Sedan år 2015 har antalet sysselsatta ökat med 127 personer. Antalet sysselsatta män ökade med 47 personer, medan antalet sysselsatta kvinnor ökade med 80 personer. Branschvis var ökningen störst inom kultur, nöje och fritid (med 101 personer) medan minskningen var störst inom handel; reparation av motorfordon (med 68 personer). Procentuellt var ökningen störst inom branschgrupperingen fastighetsverksamhet (50,0 procent) medan den procentuella minskningen var störst inom branschgrupperingen förvärvsarbete i hushåll (21,4 procent).

Sysselsättningen enligt näringsgren den 31.12.2016 (NI2008)

Stapeldiagram som visar de sysselsatta personernas fördelning på bransch

Lågt sysselsättningstal i Mariehamn

Kartan visar att sysselsättningstalet år 2016 var högst i kommunerna Jomala, Sottunga samt Sund. Lägst var sysselsättningstalet i kommunerna Brändö, Eckerö, Geta samt Mariehamn. Regionalt sett var sysselsättningstalet högst på landsbygden (81,5 procent), lägst i Mariehamn (77,4 procent) och i skärgården (78,4 procent).

Sysselsättningsgraden 31.12.2016 efter kommun (procent)

Karta över Åland som visar det relativa sysselsättningstalet fördelat på kommunerna

Yrkesinriktning på vård och omsorg vanligast

Vanligaste yrkesgruppen hos de sysselsatta (enligt yrkesklassificeringen 2010, ISCO-2010). Vanligast var gruppen närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare med 1 000 sysselsatta. Följt av försäljare och butiksinnehavare samt hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl. (666 personer respektive 635 personer). Hos kvinnorna var gruppen närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare vanligast (899 sysselsatta kvinnor) medan det hos männen var gruppen byggnadsarbetare m.fl. (443 sysselsatta män).

Flest arbetsplatser inom vård och omsorg; sociala tjänster

Antalet inom området arbetande (arbetsplatser) den 31.12.2016 var 15 785 personer (7 838 kvinnor och 7 947 män). Antalet inom området arbetande har ökat med 104 personer sedan år 2015 (männen har ökat med 24 personer medan kvinnorna har ökat med 80 personer). Den stora skillnaden mot uppgiften för antalet sysselsatta är de ca 1 000 icke-åländska sjömännen på åländsk- eller finskflaggade fartyg vid åländska rederier. Flest arbetsplatser finns i branschen vård och omsorg; sociala tjänster med 2 782 personer, tätt följt av branschen transport och magasinering (med 2 652 arbetande). Klicka här för en tidsserie med antalet inom området arbetande personer (arbetsplatser) fördelat på bransch åren 2007–2016.

Mariehamn viktigaste arbetsmarknaden

I nio av kommunerna sysselsätter arbetsmarknaden i Mariehamn åtminstone 40 procent av arbetskraften (i 13 av kommunerna är andelen över 30 procent). Mariehamn är även den kommun som i högsta grad sysselsätter sin egen arbetskraft, knappt 78 procent av de sysselsatta. Lemland är den kommun som i minsta grad erbjuder sysselsättning för sin egen arbetskraft, enbart för ca 21 procent av de sysselsatta.

Pendlingen mellan Åland och Finland sker mestadels i riktningen till Åland (främst på grund av sjötransportbranschen). Från Åland pendlade 293 personer till Finland, största branschgrupperingarna var transport och magasinering samt samhälleliga tjänster (med 105 personer respektive 63 personer). Från Finland pendlade inte mindre än 1 480 personer till Åland, största branschen var transport och magasinering med 1 128 personer.

Vissa tidsserier finns i detta meddelande medan ytterligare tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om sysselsättningen finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax