Sysselsatt arbetskraft 31.12.2017

Antalet sysselsatta ökade

Den sysselsatta arbetskraften på Åland den 31.12.2017 var 14 745 personer. Av dessa var 7 369 kvinnor och 7 376 män. De branscher som sysselsatte flest personer var vård och omsorg; sociala tjänster med 2 705 personer följt av transport och magasinering med 1 673 personer. Av de åländska kommunerna fanns störst antal sysselsatta i Mariehamn med 5 787 personer. Regionalt sett fanns störst antal sysselsatta på landsbygden med 8 018 personer. I skärgården fanns det 940 sysselsatta personer. Klicka här för en tidsserie med antalet sysselsatta personer fördelat på kommun åren 1987–2017.

Sedan år 2016 har antalet sysselsatta ökat med 147 personer. Antalet sysselsatta män ökade med 97 personer, medan antalet sysselsatta kvinnor ökade med 50 personer. Branschvis var ökningen störst inom branscherna hotell- och restaurangverksamhet (med 45 personer) samt transport och magasinering (med 44 personer). Största minskningen syntes inom annan serviceverksamhet (med 26 personer). Procentuellt var ökningen störst inom branschgrupperingen utvinning av mineral (22,2 procent) medan den procentuella minskningen var störst inom branschgrupperingen vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering (19,3 procent).

Sysselsättningen enligt näringsgren den 31.12.2017

Stapeldiagram som visar de sysselsatta personernas fördelning på bransch

Lågt sysselsättningstal i Mariehamn

Kartan visar att sysselsättningstalet år 2017 var högst i kommunerna Jomala, Lumparland, Sund samt Vårdö. Lägst var sysselsättningstalet i kommunerna Geta, Kumlinge samt Sottunga. Regionalt sett var sysselsättningstalet högst på landsbygden (81,9 procent), lägst i Mariehamn (78,1 procent) och i skärgården (79,0 procent).

Sysselsättningsgraden 31.12.2017 efter kommun (procent)

Karta över Åland som visar det relativa sysselsättningstalet fördelat på kommunerna

Yrkesinriktning på vård och omsorg vanligast

Vanligaste yrkesgruppen hos de sysselsatta (enligt yrkesklassificeringen 2010, ISCO-2010) var gruppen närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare med 1 000 sysselsatta. Följt av försäljare och butiksinnehavare samt hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl. (724 personer respektive 595 personer). Hos kvinnorna var gruppen närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare vanligast (903 sysselsatta kvinnor) medan det hos männen var gruppen byggnadsarbetare m.fl. (460 sysselsatta män).

Flest arbetsplatser inom vård och omsorg; sociala tjänster

Antalet inom området arbetande (arbetsplatser) den 31.12.2017 var 15 916 personer (7 885 kvinnor och 8 031 män). Antalet inom området arbetande har ökat med 131 personer sedan år 2016 (männen har ökat med 84 personer medan kvinnorna har ökat med 47 personer). Den stora skillnaden mot uppgiften för antalet sysselsatta är de ca 1 000 icke-åländska sjömännen på åländsk- eller finskflaggade fartyg vid åländska rederier. Flest arbetsplatser finns i branschen vård och omsorg; sociala tjänster med 2 773 personer, tätt följt av branschen transport och magasinering (med 2 675 arbetande). Klicka här för en tidsserie med antalet inom området arbetande personer (arbetsplatser) fördelat på bransch åren 2007–2017.

Mariehamn viktigaste arbetsmarknaden

I åtta av kommunerna sysselsätter arbetsmarknaden i Mariehamn åtminstone 40 procent av arbetskraften (i elva av kommunerna är andelen över 30 procent). Mariehamns betydelse har dock minskat något det senaste året. Mariehamn är även den kommun som i högsta grad sysselsätter sin egen arbetskraft, knappt 79 procent av de sysselsatta. Lemland är den kommun som i minsta grad erbjuder sysselsättning för sin egen arbetskraft, enbart för ca 21 procent av de sysselsatta.

Pendlingen mellan Åland och Finland sker mestadels i riktningen till Åland (främst på grund av sjötransportbranschen). Från Åland pendlade 297 personer till Finland, största branschgrupperingarna var transport och magasinering samt samhälleliga tjänster (med 103 personer respektive 66 personer). Från Finland pendlade inte mindre än 1 468 personer till Åland, största branschen var transport och magasinering med 1 105 personer.

Vissa tidsserier finns i detta meddelande medan ytterligare tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om sysselsättningen finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax