Sysselsatt arbetskraft 31.12.2018

Antalet sysselsatta ökade

Den sysselsatta arbetskraften på Åland den 31.12.2018 var 14 873 personer. Av dessa var 7 467 kvinnor och 7 406 män. De branscher som sysselsatte flest personer var vård och omsorg; sociala tjänster med 2 833 personer följt av transport och magasinering med 1 711 personer. Av de åländska kommunerna fanns störst antal sysselsatta i Mariehamn med 5 853 personer. Regionalt sett fanns störst antal sysselsatta på landsbygden med 8 060 personer. I skärgården fanns det 960 sysselsatta personer. Klicka här för en tidsserie med antalet sysselsatta personer fördelat på kommun åren 1987–2018.

Sedan år 2017 har antalet sysselsatta ökat med 128 personer. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 98 personer, medan antalet sysselsatta män ökade med 30 personer. Branschvis var ökningen störst inom branscherna vård och omsorg; sociala tjänster (med 128 personer) följt av transport och magasinering (med 38 personer). Största minskningen syntes inom hotell- och restaurangverksamhet (med 49 personer). Procentuellt var ökningen störst inom branschgrupperingen förvärvsarbete i hushåll (63,2 procent) medan den procentuella minskningen var störst inom branschgrupperingen vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering (7,5 procent) samt hotell- och restaurangverksamhet (6,9 procent).

Sysselsättningen enligt näringsgren den 31.12.2018

Stapeldiagram som visar de sysselsatta personernas fördelning på bransch

Lågt sysselsättningstal i Mariehamn

Kartan visar att sysselsättningstalet år 2018 var högst i kommunerna Jomala, Kumlinge, Lemland samt Lumparland. Lägst var sysselsättningstalet i kommunerna Geta, Kökar samt Sottunga. Regionalt sett var sysselsättningstalet högst på landsbygden (82,5 procent), lägst i Mariehamn (78,9 procent) och i skärgården (79,9 procent).

Det relativa sysselsättningstalet 31.12.2018 efter kommun (procent)

Karta över Åland som visar det relativa sysselsättningstalet fördelat på kommunerna

Yrkesinriktning på vård och omsorg vanligast

Vanligaste yrkesgruppen hos de sysselsatta (enligt yrkesklassificeringen 2010, ISCO-2010) var gruppen närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare med 1 064 sysselsatta. Följt av försäljare och butiksinnehavare samt hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl. (724 personer respektive 589 personer). Hos kvinnorna var gruppen närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare vanligast (942 sysselsatta kvinnor) medan det hos männen var gruppen byggnadsarbetare m.fl. (457 sysselsatta män).

Flest arbetsplatser inom vård och omsorg; sociala tjänster

Antalet inom området arbetande (arbetsplatser) den 31.12.2018 var 15 986 personer (7 975 kvinnor och 8 011 män). Antalet inom området arbetande har ökat med 70 personer sedan år 2017 (kvinnorna har ökat med 90 personer medan männen har minskat med 20 personer). Den stora skillnaden mot uppgiften för antalet sysselsatta är de ca 1 000 icke-åländska sjömännen på åländsk- eller finskflaggade fartyg vid åländska rederier. Flest arbetsplatser finns i branschen vård och omsorg; sociala tjänster med 2 917 personer, tätt följt av branschen transport och magasinering (med 2 684 arbetande). Klicka här för en tidsserie med antalet inom området arbetande personer (arbetsplatser) fördelat på bransch åren 2007–2018.

Mariehamn viktigaste arbetsmarknaden

I åtta av kommunerna sysselsätter arbetsmarknaden i Mariehamn åtminstone 40 procent av arbetskraften (i tio av kommunerna är andelen över 30 procent). Mariehamns betydelse har dock minskat något det senaste året. Mariehamn är även den kommun som i högsta grad sysselsätter sin egen arbetskraft, drygt 78 procent av de sysselsatta. Lemland är den kommun som i minsta grad erbjuder sysselsättning för sin egen arbetskraft, enbart för ca 20 procent av de sysselsatta.

Pendlingen mellan Åland och Finland sker mestadels i riktningen till Åland (främst på grund av sjötransportbranschen). Från Åland pendlade 300 personer till Finland, största branschgrupperingarna var transport och magasinering samt samhälleliga tjänster (med 77 personer respektive 59 personer). Från Finland pendlade inte mindre än 1 413 personer till Åland, största branschen var transport och magasinering med 1 050 personer.

Vissa tidsserier finns i detta meddelande medan ytterligare tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om sysselsättningen finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax