Sysselsatt arbetskraft 31.12.2019

Den sysselsatta arbetskraften på Åland var 14 541 personer

Den sysselsatta arbetskraften på Åland den 31.12.2019 var 14 541 personer. Av dessa var 7 296 kvinnor och 7 245 män. De branscher som sysselsatte flest personer var vård och omsorg; sociala tjänster med 2 754 personer följt av transport och magasinering med 1 597 personer. Av de åländska kommunerna fanns störst antal sysselsatta i Mariehamn med 5 598 personer, följt av Jomala med 2 769 personer. Regionalt sett fanns störst antal sysselsatta på landsbygden med 8 025 personer. I skärgården fanns det 918 sysselsatta personer. Klicka här för en tidsserie med antalet sysselsatta personer fördelat på kommun åren 1987–2019.

År 2019 är antalet sysselsatta personer 332 färre än år 2018. Denna minskning beror till stor del på förändringar i framtagningen av grundmaterialet då Inkomstregistret från och med år 2019 är en betydande datakälla. Bland annat bidrar data i Inkomstregistret med mer detaljerad information om de sysselsatta personerna, vilket exempelvis har resulterat i att studerande som arbetar deltid nu klassificeras som ”studerande, skolelever” i större omfattning (tidigare ”sysselsatta”).

Antalet sysselsatta kvinnor minskade med 171 personer, medan antalet sysselsatta män minskade med 161 personer. Branschvis var minskningen störst inom branscherna transport och magasinering (med 114 personer) följt av handel; reparation av motorfordon m.m. (med 111 personer). Största ökningen syntes inom verksamhet inom juridik, ekonomi m.m. (med 44 personer). Procentuellt var minskningen störst inom branschgrupperingen förvärvsarbete i hushåll (25,8 procent) medan den procentuella ökningen var störst inom branschgrupperingarna utvinning av mineral samt verksamhet inom juridik, ekonomi m.m. (med 9,1 procent vardera). Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Sysselsättningen enligt näringsgren den 31.12.2019

Stapeldiagram som visar de sysselsatta personernas fördelning på bransch

Lågt sysselsättningstal i Mariehamn

Kartan nedan illustrerar sysselsättningstalet i de åländska kommunerna. Kartan visar att sysselsättningstalet år 2019 var högst (mörk grön färg) i kommunerna Jomala och Lemland. Lägst var sysselsättningstalet i Kökar kommun (ljus grön färg). Regionalt sett var sysselsättningstalet högst på landsbygden (81,3 procent), lägst i Mariehamn (76,3 procent) och i skärgården (78,2 procent).

Det relativa sysselsättningstalet 31.12.2019 efter kommun (procent)

Karta över Åland som visar det relativa sysselsättningstalet fördelat på kommunerna

Yrkesinriktning på vård och omsorg vanligast

Vanligaste yrkesgruppen hos de sysselsatta (enligt yrkesklassificeringen 2010, ISCO-2010) var gruppen närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare med 1 009 sysselsatta. Följt av försäljare och butiksinnehavare samt hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl. (718 personer respektive 536 personer). Hos kvinnorna var gruppen närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare vanligast (903 sysselsatta kvinnor) medan det hos männen var gruppen byggnadsarbetare m.fl. (447 sysselsatta män).

Flest arbetsplatser inom vård och omsorg; sociala tjänster

Antalet inom området arbetande (arbetsplatser) den 31.12.2019 var 15 575 personer (7 733 kvinnor och 7 842 män). Antalet inom området arbetande har minskat med 411 personer sedan år 2018 (kvinnorna har minskat med 242 personer medan männen har minskat med 169 personer). Den stora skillnaden mot uppgiften för antalet sysselsatta är de ca 1 000 icke-åländska sjömännen på åländsk- eller finskflaggade fartyg vid åländska rederier. Flest arbetsplatser finns i branschen vård och omsorg; sociala tjänster med 2 759 personer, tätt följt av branschen transport och magasinering (med 2 604 arbetande). Klicka här för en tidsserie med antalet inom området arbetande personer (arbetsplatser) fördelat på bransch åren 2007–2019.

Mariehamn viktigaste arbetsmarknaden

I sju av kommunerna sysselsätter arbetsmarknaden i Mariehamn åtminstone 40 procent av arbetskraften (i elva av kommunerna är andelen över 30 procent). Mariehamns betydelse har dock minskat något det senaste året. Mariehamn är även den kommun som i högsta grad sysselsätter sin egen arbetskraft, drygt 78 procent av de sysselsatta. Lemland är den kommun som i minsta grad erbjuder sysselsättning för sin egen arbetskraft, enbart för ca 21 procent av de sysselsatta.

Pendlingen mellan Åland och Finland sker mestadels i riktningen till Åland (främst på grund av sjötransportbranschen). Från Åland pendlade 282 personer till Finland, största branschgrupperingarna var transport och magasinering samt samhälleliga tjänster (med 85 personer respektive 70 personer). Från Finland pendlade inte mindre än 1 316 personer till Åland, största branschen var transport och magasinering med 1 092 personer.

Vissa tidsserier finns i detta meddelande medan ytterligare tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om sysselsättningen finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax