Sysselsatt arbetskraft 31.12.2020

Den sysselsatta arbetskraften på Åland var 13 689 personer

Den sysselsatta arbetskraften på Åland den 31.12.2020 var 13 689 personer. Av dessa var 6 921 kvinnor och 6 768 män. De branscher som sysselsatte flest personer var vård och omsorg; sociala tjänster med 2 819 personer följt av handel; reparation av motorfordon m.m. med 1 242 personer. Av de åländska kommunerna fanns störst antal sysselsatta i Mariehamn med 5 125 personer, följt av Jomala med 2 674 personer. Regionalt sett fanns störst antal sysselsatta på landsbygden med 7 675 personer. I skärgården fanns det 889 sysselsatta personer. Klicka här för en tidsserie med antalet sysselsatta personer fördelat på kommun åren 1987–2020.

År 2020 är antalet sysselsatta personer hela 852 färre än år 2019. Denna minskning beror till största del på coronapandemin och de efterföljande restriktionerna. De största minskningarna syns i de branscher som drabbades hårdast av restriktionerna; transport och magasinering (med 413 personer) följt av hotell- och restaurangverksamhet (med 195 personer). Antalet sysselsatta kvinnor minskade med 375 personer, medan antalet sysselsatta män minskade med 477 personer. Observera att år 2020 inte kan anses vara ett normalår, uppgifterna i detta meddelande är i hög grad påverkade av den exceptionella situationen som uppstod på grund av coronapandemin och de efterföljande restriktionerna.

Största ökningen syntes inom vård och omsorg; sociala tjänster (med 65 personer). Procentuellt var minskningen störst inom hotell- och restaurangverksamhet (30,1 procent) medan den procentuella ökningen var störst inom branschgrupperingarna förvärvsarbete i hushåll (med 73,9 procent). Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Sysselsättningen enligt näringsgren den 31.12.2020Stapeldiagram som visar de sysselsatta personernas fördelning på bransch

Lågt sysselsättningstal i Mariehamn

Kartan nedan illustrerar sysselsättningstalet i de åländska kommunerna. Kartan visar att sysselsättningstalet år 2020 var högst (mörk grön färg) i kommunerna Jomala, Sund samt Lumparland. Lägst var sysselsättningstalet i kommunerna Kökar, Eckerö samt Mariehamn (ljus grön färg). Regionalt sett var sysselsättningstalet högst på landsbygden (76,3 procent), följt av skärgården (74,3 procent) och lägst i Mariehamn (70,1 procent).

Det relativa sysselsättningstalet 31.12.2020 efter kommun (procent)Karta över Åland som visar det relativa sysselsättningstalet fördelat på kommun

 

Yrkesinriktning på vård och omsorg vanligast

Vanligaste yrkesgruppen hos de sysselsatta (enligt yrkesklassificeringen 2010, ISCO-2010) var gruppen närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare med 1 110 sysselsatta. Följt av försäljare och butiksinnehavare samt hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl. (663 personer respektive 493 personer). Hos kvinnorna var gruppen närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare vanligast (970 sysselsatta kvinnor) medan det hos männen var gruppen byggnadsarbetare m.fl. (403 sysselsatta män).

Flest arbetsplatser inom vård och omsorg; sociala tjänster

Antalet inom området arbetande (arbetsplatser) den 31.12.2020 var 14 050 personer (7 005 kvinnor och 7 045 män). Antalet inom området arbetande har minskat med 1 525 personer sedan år 2019 (kvinnorna har minskat med 728 personer medan männen har minskat med 797 personer). Den stora skillnaden mot uppgiften för antalet sysselsatta är normalt de ca 1 000 icke-åländska sjömännen på åländsk- eller finskflaggade fartyg vid åländska rederier. Denna skillnad är mindre år 2020 på grund den kraftigt minskade verksamheten i transportbranschen (på grund av coronapandemins restriktioner). Flest arbetsplatser finns i branschen vård och omsorg; sociala tjänster med 2 830 personer, följt av branschen transport och magasinering (med 1 532 arbetande). Klicka här för en tidsserie med antalet inom området arbetande personer (arbetsplatser) fördelat på bransch åren 2007–2020.

Mariehamn viktigaste arbetsmarknaden

I åtta av kommunerna sysselsätter arbetsmarknaden i Mariehamn åtminstone 40 procent av arbetskraften (i tio av kommunerna är andelen över 30 procent). Mariehamns betydelse har minskat marginellt det senaste året. Mariehamn är även den kommun som i högsta grad sysselsätter sin egen arbetskraft, knappt 77 procent av de sysselsatta. Lemland är den kommun som i minsta grad erbjuder sysselsättning för sin egen arbetskraft, enbart för ca 20 procent av de sysselsatta.

Pendlingen mellan Åland och Finland sker mestadels i riktningen till Åland (främst på grund av sjötransportbranschen). Från Åland pendlade 248 personer till Finland, största branschgrupperingarna var samhälleliga tjänster samt transport och magasinering (med 72 personer respektive 67 personer). Från Finland pendlade 609 personer till Åland, största branschen var transport och magasinering med 415 personer.

Vissa tidsserier finns i detta meddelande medan ytterligare tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om sysselsättningen finns även som Excel-filer på vår webbsida.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax