Sysselsatt arbetskraft 31.12.2021

Den sysselsatta arbetskraften på Åland var 14 119 personer

Den sysselsatta arbetskraften på Åland den 31.12.2021 var 14 119 personer. Av dessa var 7 006 kvinnor och 7 113 män. De branscher som sysselsatte flest personer var vård och omsorg; sociala tjänster med 2 780 personer, följt av transport och magasinering med 1 260 personer samt handel; reparation av motorfordon m.m. med 1 254 personer. Av de åländska kommunerna fanns störst antal sysselsatta i Mariehamn med 5 307 personer, följt av Jomala med 2 813 personer. Regionalt sett fanns störst antal sysselsatta på landsbygden med 7 912 personer. I skärgården fanns det 900 sysselsatta personer. Klicka här för en tidsserie med antalet sysselsatta personer fördelat på kommun åren 1987–2021.

År 2021 var antalet sysselsatta personer 430 fler än år 2020. Denna ökning beror till största del på coronapandemin och de efterföljande restriktionerna år 2020, men det bör noteras att antalet inte är tillbaka på samma nivå som innan coronapandemin. De största ökningarna syns i branscherna hotell- och restaurangverksamhet (med 164 personer) följt av byggverksamhet (med 134 personer). Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 85 personer, medan antalet sysselsatta män ökade med 345 personer. Observera att år 2020–2021 inte kan anses vara normalår, uppgifterna i detta meddelande (för år 2021) är fortsättningsvis i hög grad påverkade av den exceptionella situationen som uppstod på grund av coronapandemin och de efterföljande restriktionerna.

Största minskningen syntes inom offentlig förvaltning m.m. (med 155 personer). Procentuellt var ökningen störst inom hotell- och restaurangverksamhet (36,2 procent) medan den procentuella minskningen var störst inom branschgrupperingarna förvärvsarbete i hushåll (med 30,0 procent). Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Sysselsättningen enligt näringsgren den 31.12.2021Stapeldiagram som visar de sysselsatta personernas fördelning på bransch

Lågt sysselsättningstal i Mariehamn

Kartan nedan illustrerar sysselsättningstalet i de åländska kommunerna. Kartan visar att sysselsättningstalet år 2021 var högst (mörk grön färg) i kommunerna Jomala, Lemland och Lumparland. Lägst var sysselsättningstalet i kommunerna Kökar samt Sottunga (ljus grön färg). Regionalt sett var sysselsättningstalet högst på landsbygden (78,6 procent), lägst i Mariehamn (73,5 procent) och i skärgården (76,8 procent).

Det relativa sysselsättningstalet 31.12.2021 efter kommun (procent)

Karta över Åland som visar det relativa sysselsättningstalet fördelat på kommun

Yrkesinriktning på vård och omsorg vanligast

Vanligast var gruppen närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare med 1 033 sysselsatta. Följt av försäljare och butiksinnehavare samt hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl. (687 personer respektive 482 personer). Hos kvinnorna var gruppen närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare vanligast (913 sysselsatta kvinnor) medan det hos männen var gruppen byggnadsarbetare m.fl. (434 sysselsatta män).

Flest arbetsplatser inom vård och omsorg; sociala tjänster

Antalet inom området arbetande (arbetsplatser) den 31.12.2021 var 14 632 personer (7 210 kvinnor och 7 422 män). Antalet inom området arbetande har ökat med 582 personer sedan år 2020 (kvinnorna har ökat med 205 personer medan männen har ökat med 377 personer). Den stora skillnaden mot uppgiften för antalet sysselsatta är normalt de ca 1 000 icke-åländska sjömännen på åländsk- eller finskflaggade fartyg vid åländska rederier. Denna skillnad är mindre år 2021 på grund den minskade verksamheten i transportbranschen (på grund av coronapandemin). Flest arbetsplatser finns i branschen vård och omsorg; sociala tjänster med 2 800 personer, följt av branschen transport och magasinering (med 1 781 arbetande). Klicka här för en tidsserie med antalet inom området arbetande personer (arbetsplatser) fördelat på bransch åren 2007–2021.

Mariehamn viktigaste arbetsmarknaden

I sju av kommunerna sysselsätter arbetsmarknaden i Mariehamn åtminstone 40 procent av arbetskraften (i elva av kommunerna är andelen över 30 procent). Mariehamns betydelse har dock minskat något de senaste åren. Mariehamn är även den kommun som i högsta grad sysselsätter sin egen arbetskraft, knappt 77 procent av de sysselsatta. Lemland är den kommun som i minsta grad erbjuder sysselsättning för sin egen arbetskraft, enbart för ca 20 procent av de sysselsatta.

Pendlingen mellan Åland och Finland sker mestadels i riktningen till Åland (främst på grund av sjötransportbranschen). Från Åland pendlade 304 personer till Finland, största branschgrupperingarna var samhälleliga tjänster samt transport och magasinering (med 77 personer respektive 73 personer). Från Finland pendlade 817 personer till Åland, största branschen var transport och magasinering med 594 personer.

Vissa tidsserier finns i detta meddelande medan ytterligare tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om sysselsättningen finns även som Excel-filer på vår webbsida.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax