Temaområdet hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett begrepp som introducerades av Lester Brown i samband med FN-rapporten "Vår gemensamma framtid" där han definierar hållbar utveckling som "... tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov". Källa: Brundtlandrapporten 1987.

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) tar löpande fram statistik som berör ämnet hållbar utveckling. Tidsserier och diagram publiceras på vår webbsida, under temaområdet "Hållbar utveckling", för att komma direkt till temaområdet klicka här.

I denna webbnyhet presenterar vi några utvalda, nyare, nyckeltal. Nyckeltalen under temaområdet hållbar utveckling uppdateras en gång per år (vissa nyckeltal till och med månadsvis). Nya nyckeltal tillkommer även då vi får nya idéer eller kommer över ny statistik, har du någon idé till ett lämpligt nyckeltal? Tipsa oss gärna!

Ekologisk hållbarhet 

På Åland stod år 2011 den ekologiskt odlade åkermarken för ca 25,2 procent av den totala åkerarealen (år 2010 var den 23,6 procent). Man kan notera att i Sverige har regeringen ett uttalat mål att den certifierade ekologiska odlingen skulle vara minst 20 procent av landets jordbruksmark år 2010. Än har man dock i Sverige inte uppnått andelen jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder (närmare 16 procent år 2011). Jord- och skogsbruksministeriet i Finland har tidigare satt som sin målsättning att 10 procent av åkerarealen skulle vara i ekologisk produktion år 2006. År 2011 låg dock andelen i Finland på endast ca 8 procent.

Stapeldiagram som visar andelen åkermark med ekologisk odling 
Med ekologisk odling menas dels åkermark som är i ekologisk produktion, och dels åkermark som är i övergång till eko-odling. Den totala åkerarealen på Åland är ungefär 14 000 hektar (ha).

Social hållbarhet

Diagrammet nedan illustrerar risken för arbetslöshet på Åland samt för hela landet år 2011. Noterbart är att det både på Åland och i resten av landet föreligger något högre risk för män att blir arbetslösa. År 2010 var 13 686 personer sysselsatta på Åland, av dessa var 142 personer arbetslösa år 2011. Risken för arbetslöshet var således endast ca 1,0 procent. I Finland var risken för arbetlöshet år 2011 ca 3,1 procent.

Stapeldiagram som visar risken för arbetslöshet på Åland
Risken för arbetslöshet defineras som andelen personer som var sysselsatta i slutet av året, men arbetslösa ett år senare. Uppgifterna gäller situationen den 31 december. Det vill säga i figuren ovan antalet sysselsatta den 31.12.2010 och antalet arbetslösa den 31.12.2011. Uppgifterna gäller hela befolkningen.

Ekonomisk hållbarhet

Nedan redovisas de åländska bostadshushållens skuldsättning år 2002-2010. De blå staplarna visar den genomsnittliga skuldsättningsgraden (skulder sammanlagt i procent av den disponibla inkomsten), medan de röda staplarna visar situationen enbart för de bostadshushåll som har skulder. År 2010 var de åländska bostadshushållens skuldsättningsgrad i genomsnitt ca 120 procent av den disponibla inkomsten. Sett enbart till de bostadshushåll som hade skulder var skuldsättningsgraden drygt 172 procent av den disponibla inkomsten. År 2011 uppgick de sammanlagda skulderna till nästan 727 miljoner euro, en ökning med mer än 400 miljoner sedan år 2002. Största delen av skulderna var bostadsskulder, med ca 520 miljoner euro. Övriga skulder (konsumtionsskulder) uppgick till drygt 145 miljoner euro.

Stapeldiagram som visar utvecklingen av hushållens skuldsättning
Skuldsättningsgraden beskriver skulderna i förhållande till hushållens disponibla inkomster. Disponibel inkomst definieras som bruttoinkomster minus betalda transfereringar (tex. direkta skatter och socialskyddsavgifter).

Frågor om temaområdet hållbar utveckling besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 1 november 2012