Trafikolyckor på Åland 2013

Fyra dödsfall i trafiken år 2013

Statistiken över vägtrafikolyckor innehåller information om vägtrafikolyckor och om personer som varit delaktiga i olyckorna. Uppgifterna baserar sig på de vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom, därmed är troligen antalet mindre olyckor med enbart egendomsskada till följd underrepresenterade. Underlaget till tabellen sammanstötning med djur härstammar dock från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag.

År 2013 avled 4 personer i trafikolyckor på Åland

År 2013 inträffade enligt polisens statistik 380 trafikolyckor på Åland, i dessa olyckor skadades 56 personer och 4 personer omkom. Jämfört med år 2012 var detta en märkbar ökning i både antalet olyckor och antal skadade samt avlidna. År 2012 var antalet trafikolyckor 251, antalet skadade 38 och 1 omkommen. I tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2013 efter kommun redovisas trafikolyckorna fördelat på de åländska kommunerna. Flest olyckor inträffade i Jomala, men även i Mariehamn samt Lemland och Finström inträffar förhållandevis mycket olyckor. Kartan nedan illustrerar var på Åland olyckorna har inträffat på basen av koordinater rapporterade av polisen, kompletterat med adressinformation. Det kan klargöras att olycksplatsen ibland är osäker på grund av bristfälliga koordinater samt odetaljerad adressinformation (exempelvis landsväg 2).

Figur 1: Trafikolyckor på Åland år 2013
Karta som illustrerar var trafikolyckorna inträffat

Årligen inträffar mer än 200 sammanstötningar med djur (exempelvis rådjursolyckor) på Åland. Statistiken över sammanstötning med djur baserar sig på statistik från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag, då merparten av viltolyckorna inte rapporteras till polisen. En del av viltolyckorna finns dock med i statistiken över trafikolyckor på Åland. År 2013 inträffade 238 sammanstötningar med djur, i dessa skadades fyra person och i 234 av olyckorna uppstod även egendomsskador (år 2012 inträffade 204 sammanstötningar med djur). Tabellen sammanstötning med djur år 2013 efter kommun redovisar olyckorna fördelat på de åländska kommunerna.    

Ökat antal olyckor på hösten

Merparten av olyckorna inträffar normalt under vintermånaderna (december-februari), år 2013 inträffade ca 26 procent av olyckorna under vintermånaderna (24 procent år 2012). Däremot ökade antalet olyckor under hösten drastiskt, år 2013 inträffade nästan en tredjedel (32 procent) av olyckorna under höstmånaderna (september-november). I tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2013 efter månad redovisas trafikolyckorna fördelat på månaderna. I diagrammet nedan illustreras sammanhanget mellan inträffade trafikolyckor och medeltemperaturen år 2009-2013, en viss korrelation mellan kallt väder och trafikolyckor förekommer. Intressant är att antalet olyckor på hösten ofta ökar strax före medeltemperaturen minskar, vilket tyder på att det är den första halkan som ställer till det för bilisterna. 

Figur 2: Trafikolyckor och medeltemperatur på Åland månadsvis år 2009-2013
Diagram som visar antalet trafikolyckor samt medeltemperatur per månad

År 2013 förekom två olyckor av typen påkörning av fotgängare, båda olyckorna skedde utanför övergångsställe (ingen person skadades dock i dessa olyckor). Den vanligaste olyckstypen år 2013 var annan olycka (exempelvis olycka vid backning, viltolycka), med 244 inträffade olyckor av denna typ. Den näst vanliga olyckstypen är avkörning (exempelvis dikeskörning) med 65 inträffade olyckor. Tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2013 efter olyckstyp visar trafikolyckorna fördelat på olyckstyp.     

I tabellen inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2013 efter fordonstyp redovisas antalet inblandade personer i trafikolyckorna efter typen av fordon de färdats i. Observera att dessa uppgifter gäller samtliga inblandade personer, inte enbart de som förorsakat olyckan. År 2013 var hela 516 personer inblandade i trafikolyckorna som inträffade på Åland (år 2012 var antalet 403 personer). Majoriteten (närmare 82 procent) av de inblandade färdades i passagerarbil. Tabellen illustrerar även hur utsatt den lätta trafiken (moped, motorcykel, cykel och fotgängare) är då det förekommer många skadade trots ett relativt litet antal olyckor. Av de inblandade personerna överstiger andelen skadade 40 procent för grupperna moped, motorcykel samt cykel, motsvarande andel för bilister är nio procent.

Majoriteten av de inblandade är män

Tabellen inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2013 efter kön och ålder redovisar trafikolyckorna fördelat på kön och ålder. År 2013 var ca 63 procent av de inblandade män (samma andel som år 2012). Sett till antalet skadade skiljer sig dock fördelningen åt, år 2013 var ca 45 procent av de skadade kvinnor (år 2012 var mer än 55 procent av de skadade kvinnor). Sett till ålder var gruppen 18-29 år störst med ca 28 procent av de inblandade personerna år 2013 (ca 31 procent år 2012). Andelen personer under 18 år har år 2013 minskat till ungefär 8 procent, den lägsta andelen på de senaste fem åren. Omkring 8 procent av de inblandade personerna var 70 år eller äldre (ca 5 procent år 2011).

Figur 3: Inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2013 efter kön
En majoritet av de inblandade i trafikolyckorna är män

Frågor om trafikolycksstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)     

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 25 augusti 2014