Turiststatistik 2022

Övernattningarna fler men de inresande betydligt färre än före pandemin

Övernattningarna på de åländska inkvarteringsanläggningarna var 2022 flera än under åren närmast före covid-19-pandemin. Under årets första månader led dock inkvarteringsverksamheten fortfarande av pandemins konsekvenser, vilket kunde kompenseras av goda resultat senare under året. Inresandet kom däremot inte upp till samma nivå som före pandemin på grund av de ändrade resebeteenden och indragna rutter som pandemin förorsakat. Antalet båtnätter i gästhamnarna som var högt 2021 kom nu ner till samma nivå som 2019. 

Ökat antal övernattningar

Antalet övernattningar på de inkvarteringsanläggningar som ingår i ÅSUBs statistikinsamling uppgick 2022 till 447 000, vilket är en ökning med ungefär 100 000 från 2021 och det högsta antalet sedan början av 2010-talet.

Övernattningar i de åländska inkvarteringsanläggningarna 2000–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Under årets första månader var pandemins inverkan på resandet fortsättningsvis stor och i januari till mars var övernattningarna färre än 2019. Därefter kompenserades det minskade resandet från Sverige med ett ökat antal övernattningar av finländska gäster och inkvarteringsanläggningarna kunde visa en uppgång av övernattningarna jämfört med 2019. Från och med oktober var övernattningarna av både svenska och finländska gäster flera än under samma månader 2019 vilket ledde till att övernattningarna ökade med 30–40 procent varje månad under oktober till december.

Procentuell förändring av övernattningarna efter månad 2019–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Stugbyarnas övernattningar minskade med nio procent

Alla anläggningstyper hade betydligt fler övernattningar 2022 än året före. Dessutom kom såväl hotell som gästhem och campingplatser upp till en högre nivå på antalet övernattningar än under 2019. För hotell och gästhem var ökningen 11 procent och campingplatserna hade en uppgång på 48 procent jämfört med 2019. Stugbyarna hade däremot en minskning av övernattningarna på nio procent när man jämför resultaten för samma anläggningar båda åren. 

Procentuell förändring av övernattningarna efter typ av anläggning 2019–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Svenska gästers övernattningar närmade sig nivån före pandemin

Den stora tillströmningen av finländska gäster till inkvarteringsanläggningarna under 2021 avmattades något under 2022, men de finländska övernattningarna var ändå över 230 000, vilket är en mycket hög nivå för 2000-talet. Övernattningarna av gäster från Sverige, som var väldigt få under pandemiåren 2020 och 2021, ökade under 2022 till 156 000, vilket fortfarande var något färre än 2019. Antalet övernattningar av gäster från övriga länder uppgick till 59 000 och nådde därmed samma nivå som under åren närmast före pandemin.

Övernattningar efter gästernas hemland 2019–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Gäster från 85 olika länder

Under 2022 anlände 209 000 gäster från 85 olika länder till de åländska inkvarteringsanläggningarna. Nästan 55 procent kom från Finland, 35 procent från Sverige och 2 procent från Åland. Övriga Norden stod för knappt två procent av gästerna, övriga Europa för sex procent och övriga världen för mindre än en procent.

Båtnätterna minskade med tre procent

Det ovanligt stora antalet båtnätter i skärgårdens gästhamnar 2021 minskade något under 2022, men nivån var fortfarande högre än 2019. Gästhamnarna på fasta Åland hade dock färre båtnätter än såväl 2019 som 2021 vilket ledde till att det totala antalet båtnätter blev lite mindre än 2019, eller 28 600 stycken och en minskning med tre procent. De finländska båtarna var färre 2022 efter en topp under 2021, men jämfört med 2019 var det båtar från länder utanför Norden som stod för nedgången i båtnätterna.

Båtnätter efter region 2019–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Inresandet från Sverige fortfarande långt under tidigare normalnivå

Inresandet led fortsättningsvis av pandemin och dess konsekvenser i form av ändrade resebeteenden och indragna rutter. Under 2019, före pandemin, var antalet inresande över 2 miljoner och under 2022 uppgick det till 1,4 miljoner. Den procentuella nedgången jämfört med 2019 var 34 procent. Det var främst inresandet från Sverige som stod för minskningen. Kryssningsresenärerna från Sverige minskade med 63 procent och det övriga inresandet från Sverige gick ned med 25 procent. Resenärerna från Finland var lite färre än 2019, en minskning med tre procent. Knappt 72 procent av de inresande kom från Sverige och 26 procent från Finland. Övriga länder stod för under två procent.

Förändring i inresandet till Åland 2019–2022 efter avreseland och transportmedel

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Hela rapporten Turiststatistik 2022 finns tillgänglig i pdf-format nedan.

Mera uppgifter om inkvartering, inresande och gästhamnar finns i form av databaser och exceltabeller på ÅSUBs webbplats.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax