En uppföljning och uppdatering av det framtida elevunderlaget på Åland

I juni 2006 gav ÅSUB för första gången ut en befolkningsprognos per kommun för åren 2006-
2020 (ÅSUB Statistik 2006:4). Strikt taget är vår prognos inte elevunderlags- utan kommunal befolkningsprognos då det faktiska elevunderlaget i en kommuns skolor kan innefatta även elever från grannkommuner samt elever i en annan ålder än 7-15. Nu när det första prognostiserade året har gått finns det en första möjlighet att analysera träffsäkerheten i prognosen och uppdatera den, vilket har gjorts på beställning av utbildnings- och kulturavdelningens skolbyrå vid LR.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Här finns en Power Point presentation av prognosen.

På ÅSUBs hemsida under Databaser/Befolkning  återfinns dessa prognoser även för andra åldersgrupper än för de i grundskoleåldern. Statistikcentralens prognos 2004 finns kvar i  den elektroniska databasen men redovisas inte i publikationens tabeller.