Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2009-2013

Tolv procent av olyckorna resulterar i personskada

Uppföljningen av trafikolyckor i Mariehamn perioden 2009–2013 inkluderar 1 785 trafikolyckor i Mariehamn rapporterade till Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag samt Polisen på Åland. Av dessa olyckor resulterade majoriteten av olyckorna i enbart egendomsskada (1 568 st), 204 av olyckorna resulterade i lindrig personskada och 13 av olyckorna i allvarlig personskada eller dödsfall. Andelen olyckor som resulterade i personskada eller dödsfall är således lite mer än 12 procent. Fotgängare eller cyklister är inblandade i ungefär 10 procent av alla olyckor som resulterar i personskada.

Rökerirondellen den mest skadedrabbade korsningen

Den korsning som har högst sammanlagd skadevikt är Rökerirondellen (skadevikt 105) där 78 olyckor inträffat, varav nio olyckor som resulterat i lindrig personskada och 69 olyckor med enbart egendomsskada. Även i de tre tidigare undersökningarna (1990–1996, 1997–2002 samt 2003–2008) var Rökerirondellen den mest skadedrabbade korsningen i Mariehamn. En stark bidragande orsak till detta är den stora trafikmängd som dagligen passerar rondellen. Rökerirondellen byggdes om både år 2007 och 2008, varefter både antalet olyckor samt den sammanlagda skadevikten minskat märkbart. Även antalet olyckor som resulterat i lindriga personskador har minskat efter ombyggnationen.

Figur 1: Mariehamns mest skadedrabbade korsningar 2009–2013, enligt skadevikt
Fotnot: Sifforna under cirklarna är skadevikten, storleken på cirklarna illustrerar skadevikten. De korsningar som är markerade med blått fanns med bland de tjugofem mest skadedrabbade korsningarna under perioden 2003–2008. De korsningar som är markerade med rött är nytillkomna korsningar.

Strandhagsvägen den mest skadedrabbade gatusträckan

Den vägsträcka som har högst skadevikt per kilometer är Strandhagsvägen (skadevikt/km 265,0) där 24 olyckor inträffat, varav 23 olyckor med enbart egendomsskada. Dessutom har även en olycka inträffat som resulterade i ett dödsfall. Flest antal olyckor har inträffat på Nygatan (102 st) följt av Norragatan (96 st), men det handlar då nästan uteslutande om backningsolyckor i samband med parkering som enbart resulterar i egendomsskador. I föregående uppföljning av trafikolyckorna i Mariehamn (år 2003–2008) fanns Strandhagsvägen på plats 2, medan Nygatan var den mest skadedrabbade vägsträckan.

Figur 2: Mariehamns mest skadedrabbade vägsträckor 2009–2013, enligt skadevikt/km
Fotnot: Sifforna invid vägsträckorna är skadevikten per kilometer. De vägsträckor som är markerade med blått fanns med bland de mest skadedrabbade vägsträckorna under perioden 2003–2008. De vägsträckor som är markerade med rött är nytillkomna vägsträckor.

Sammanstötning vid backning vanligaste olyckstypen

Den vanligaste typen av olycka i Mariehamn under perioden 2009–2013 var sammanstötning vid backning, som stod för nästan 44 procent av alla trafikolyckorna. Av backningsolyckorna inträffar en stor del på vägsträckor med tvärställda parkeringar. Andra vanliga olyckstyper är någon form av påkörning bakifrån (ca 16 procent) samt körning rakt fram i korsande körriktningar (ca 8 procent).

Bilolyckor vanligast

Bilar (och liknande fordon) är inblandade i drygt 98 procent av alla rapporterade trafikolyckor. Av de olyckor som resulterar i personskador eller dödsfall är olyckor där enbart bilar är inblandade vanligast, och står för ca 48 procent av olyckorna. Olyckor med fotgängare inblandade står för mindre än 5 procent av de olyckor som resulterar i personskador eller dödsfall, medan motsvarande siffra för de övriga lätta trafikantgrupperna är: cykel (ca 6 procent), moped (ca 24 procent) och motorcykel (ca 7 procent). Mopedbilen är ett relativt nytt fenomen på Åland och är inblandad i knappt 3 procent av olyckorna som resulterar i personskador/dödsfall.

Figur 3: Andelen av olyckor som resulterar i personskada eller dödsfall efter typ
Cirkeldiagram som visar andelen av olyckorna som resulterar i personskada eller dödsfall efter olyckstyp
Notera att ett fåtal olyckor inträffar där bara lätt trafik är inblandad, dessa olyckor har klassificerats enligt den ”lättare trafikantgruppen”. Det vill säga att en olycka mellan exempelvis fotgängare och moped är klassad som fotgängare.

Ombyggnationer

Av de korsningsområden och vägsträckor som varit föremål för ombyggnationer sedan trafiksäkerhetsprogrammet, inträffade åren 2009–2013 endast en trafikolycka som resulterade i allvarliga personskador eller dödsfall. År 2011 inträffade en olycka mellan två bilar i korsningen Storagatan/Neptunigatan där åtminstone en person blev allvarligt skadad, korsningen byggdes om år 2001 med en ny refug. Flera av korsningarna där det inträffade olyckor som resulterade i allvarliga personskador eller dödsfall finns med som, icke åtgärdade, åtgärdsförslag i trafiksäkerhetsprogrammet, exempelvis Storagatan/Torggatan, Österleden/Villagränd samt Ålandsvägen/Styrmansgatan (del av ”Lugna Gatan”).

För att läsa hela rapporten, klicka här.

Frågor om statistiken över trafikolyckor besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 17 juni 2014