Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2005

Drygt 1 600 studerande
Totalt studerar 1 613 personer i de åländska läroinrättningarna efter grundskolan hösten 2005. Av dessa går 1 199 på gymnasialstadiet, 346 i Högskolan och 68 personer i övrig utbildning (Folkhögskolan och Hantverksskolan). Av de studerande på gymnasialstadiet går 450 på den studieförberedande utbildningen i Ålands lyceum medan den studieförberedande utbildningen med yrkesprofil omfattar 51 studerande och yrkesutbildningen på gymnasialstadienivå 698 studerande. På Högskolan studerar 329 personer examensinriktade ämnen och 17 stycken studerar vid kursutbildningar. Totalt finns det 51 olika program eller linjer.

En viss manlig övervikt finns bland de studerande, 823 är män och 790 kvinnor. Från Åland kommer 1 365 personer eller 85 procent av samtliga, medan 248 personer har sin hemort på annat håll. Av dessa kommer 164 från Finland, 78 från Sverige och 6 personer från andra länder. Drygt hälften av de icke-åländska studerandena finns i Högskolan, men ett betydande antal också i Sjömansskolan, Hotell- och restaurangskolan samt Folkhögskolan. Hos de icke-åländska studerandena är det en stor manlig övervikt i Högskolan men en ganska jämn könsfördelning inom gymnasialstadiet + övrig utbildning.

Två tredjedelar av de studerande, eller 1 050 personer, är i åldrarna 15 - 19 år, medan 399 är 20 - 29 år och 164 personer 30 år eller äldre. I den sistnämnda gruppen finns det en stor kvinnlig övervikt. Av de 16 - 18-åringar som är bosatta på Åland går 85 procent i någon utbildning på hemmaplan.

Ökning från 2004
Jämfört med 2004 har antalet studerande ökat med 47 personer. Ökningen har ägt rum på gymnasialstadiet, medan antalet studerande i Högskolan har minskat. Om man ser till hemort har antalet studerande från Åland och Sverige blivit större, medan en minskning har ägt rum för de studerande från Finland.

Förutom de närvarande studerandena finns 61 inskrivna personer som var frånvaroanmälda den 20 september 2005, 27 i Högskolan och 34 på gymnasialstadiet.

Hela meddelandet kan du läsa här.