Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2006

Över 1 600 studerande fördelade på 9 skolor och 54 program
Totalt studerar 1 636 personer i de nio åländska läroinrättningarna på högre nivå än grundskolan hösten 2006. Av dessa går 1 226 på gymnasialstadiet, 359 i Högskolan och 51 personer i övrig utbildning (Folkhögskolan). Av de studerande på gymnasialstadiet går 464 på den studieförberedande utbildningen i Ålands lyceum medan den studieförberedande utbildningen med yrkesprofil omfattar 49 studerande och yrkesutbildningen på gymnasialstadienivå 713 studerande. På Högskolan studerar 351 personer examensinriktade ämnen och 8 stycken studerar vid kursutbildningar.

En viss manlig övervikt finns bland de studerande, 836 är män och 800 kvinnor. När det gäller enskilda skolor, ämnesområden och linjer finns det mycket stora skillnader i könsfördelningen. Den högsta andelen kvinnliga studerande finns i Vårdinstitutet, 86 procent, och den högsta andelen manliga studerande i Sjömansskolan, 82 procent. Av de totalt 54 programmen eller linjerna har 27 stycken mera än 60 procent kvinnor och 19 stycken över 60 procent män, medan bara 8 har en jämn könsfördelning där andelen kvinnor och män ligger inom intervallet 40 – 60 procent. Könsfördelningen i vissa av de enskilda skolorna har under perioden 2000 till 2006 visat en utjämnande trend. Andelen kvinnliga studerande har ökat i Yrkesskolan och Sjömansskolan. I Vårdinstitutet, Folkhögskolan och Lycéet, som har en kvinnlig dominans bland de studerande, har andelen kvinnor minskat sedan år 2000.

Från Åland kommer 1 385 personer eller 85 procent av samtliga studerande, medan 251 personer har sin hemort på annat håll. Av dessa kommer 159 från Finland, 86 från Sverige och 6 personer från andra länder. Största delen av de utomåländska studerande finns inom områdena service och teknik i Högskolan och Sjömansskolan samt Hotell- och restaurangskolan.

Av de 16-18-åringar som är bosatta på Åland går 84 procent i någon utbildning på hemmaplan, den helt övervägande delen på gymnasialstadiet, men några procent också i Folkhögskolan. Av de ålänningar som är 20 år eller äldre och studerar på Åland går över hälften i Högskolan och resten i huvudsak i yrkesutbildning på gymnasialstadiet.

Ökning från 2005
Jämfört med 2005 har antalet studerande ökat med 23 personer. Ökningen har ägt rum såväl i Högskolan som inom både den studieföreberedande och den yrkesinriktade utbildningen på gymnasialstadiet. Inom den övriga utbildningen har antalet studerande minskat, främst beroende på att Hantverksskolan inte är öppen detta läsår. Om man ser till hemort har antalet studerande från Åland och Sverige blivit större, medan en minskning har ägt rum för de studerande från Finland.

Förutom de närvarande studerandena finns 74 inskrivna personer som var frånvaroanmälda den 20 september 2006, 43 i Högskolan och 31 på gymnasialstadiet.

Hela meddelandet kan du läsa här.