Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2007

Totalt studerar 1 666 personer i de åländska läroinrättningarna efter grundskolan. Av dessa går 1 242 på gymnasialstadiet, 376 i Högskolan på Åland och 48 personer i övrig utbildning (Ålands folkhögskola). Av de studerande på gymnasialstadiet går 431 på den studieförberedande utbildningen i Ålands lyceum medan den studieförberedande utbildningen med yrkesprofil omfattar 47 studerande och yrkesutbildningen på gymnasialstadienivå 764 studerande. På Högskolan studerar 369 personer examensinriktade ämnen och 7 stycken studerar vid kursutbildningar. Jämfört med 2006 har antalet studerande ökat med 30 personer. En ökning har ägt rum både på gymnasialstadiet och i Högskolan, medan antalet studerande i övrig utbildning har minskat något.

Det råder en viss manlig majoritet bland de studerande, 856 är män och 810 kvinnor. Från Åland kommer 1 391 personer eller 83 procent av de studerande, medan 174 kommer från Finland, 94 från Sverige och 7 personer från andra länder. Antalet studerande från såväl Åland som Finland och Sverige har ökat jämfört med hösten 2006.

Drygt 85 procent av alla åländska 16-18-åringar går i någon av de åländska utbildningarna på gymnasialstadiet eller övrig utbildning, medan detsamma gäller drygt 27 procent av de åländska 19-åringarna. Av de åländska 20-29-åringarna går knappa fem procent i Högskolan på Åland. 1 055 personer, eller 85 procent, av de studerande på gymnasialstadiet är i åldrarna 15-19 år, medan den största åldersgruppen på Högskolan är 20-24-åringarna som utgör 45 procent av de högskolestuderande.

Förutom ovannämnda studerande var 69 inskrivna studerande absentieanmälda vid tidpunkten för uppgiftsinsamlingen (20.09.2007). Av dessa har 30 studieuppehåll från gymnasialstadiet och 39 från Högskolan. Vid Högskolan studerar dessutom nio utbytesstuderande tillfälligt under hösten.

I statistikmeddelandet finns information om bland annat hur de studerande fördelar sig på de olika läroinrättningarna, utbildningsprogrammen och utbildningsområdena. Statistiken visar också könsfördelning, hemort och åldersstruktur för de studerande. Dessutom finns uppgifter om läroinrättningarnas datautrustning samt information om de studerande efter grundskolan på Åland under åren 2000-2007.

Hela meddelandet kan du läsa här.