Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2008

Minskat antal studerande
Totalt studerar 1 612 personer i de åländska läroinrättningarna efter grundskolan. Av dessa går 1 205 på gymnasialstadiet, 351 i Högskolan på Åland och 56 personer i övrig utbildning (Ålands folkhögskola). Av de studerande på gymnasialstadiet går 414 på den studieförberedande utbildningen i Ålands lyceum medan den studieförberedande utbildningen med yrkesprofil omfattar 48 studerande och yrkesutbildningen på gymnasialstadienivå 743 studerande. På Högskolan studerar 349 personer examensinriktade ämnen och 2 stycken studerar vid kursutbildningar. Jämfört med 2007 har antalet studerande minskat med 54 personer. En minskning har skett både på gymnasialstadiet och i Högskolan, medan antalet studerande i övrig utbildning har ökat något.

Könsfördelningen i läroinrättningarna allt mer ojämn
Av de studerande är 836 män och 776 kvinnor. De utjämnande tendenserna i könsfördelningen i vissa av de enskilda läroinrättningarna som förekom under perioden 2000 till 2006 har inte hållit i sig sedan 2007. Den manliga majoriteten i Ålands yrkesskola har igen ökat något och i Ålands vårdinstitut, Ålands lyceum och Ålands folkhögskola har kvinnomajoriteten ökat. Endast i Ålands sjömansskola har en könsutjämning skett och kvinnornas andel där är nu över 20 procent för första gången på 2000-talet. I de övriga skolorna på gymnasialstadiet har könsfördelningen inte haft någon entydig utveckling under decenniet, men både Ålands handelsläroverk och Ålands hotell- och restaurangskola har minskat sin kvinnodominans något från 2007 till 2008, medan Ålands naturbruksskola i år har större kvinnomajoritet än något annat år sedan 2001, nämligen 75 procent. I Högskolan är 67 procent av de studerande män, vilket är den största andelen sedan Högskolan på Ålands start 2003.

Allt fler studerande från Sverige, allt färre från Finland
Totalt sett kommer 1 346 av de studerande från Åland, medan 155 kommer från Finland, 110 från Sverige och 1 person från Polen. På gymnasialstadiet har 92 procent åländsk hemort och på Folkhögskolan är 89 procent ålänningar. Motsvarande siffra för Högskolan är 52 procent. Andelen icke-åländska studerande inom den åländska gymnasialstadie- och yrkeshögskoleutbildningen har varit på samma nivå varje år under 2000-talet, men sedan 2002 uppvisar antalet studerande från Finland en klart minskande tendens, medan de studerande från Sverige har fördubblats under samma tidsperiod.

Hälften av de åländska 16–18-åriga pojkarna går i åländsk yrkesutbildning
Om man jämför antalet åländska studerande på Åland med totalantalet personer bosatta på Åland i olika åldersgrupper visar det sig att av de åländska 16–18-åringarna finns 87 procent av flickorna och 86 procent av pojkarna i den åländska utbildningen. I denna åldersgrupp är det 43 procent av de åländska flickorna, men bara 29 procent av pojkarna som går i studieförberedande utbildning. I yrkesutbildning deltar 51 procent av pojkarna mot bara 34 procent av flickorna. Av de åländska 20–29-åringarna går fyra procent i Högskolan på Åland.

Förutom ovannämnda studerande finns på gymnasialstadiet 24 inskrivna studerande som var absentieanmälda den 20 september 2008, medan 34 personer vid samma tidpunkt hade studieuppehåll från Högskolan. Vid Högskolan studerar dessutom tillfälligt tio utbytesstuderande.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.