Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2009

Ökat antal studerande

Det åländska läroinrättningarna erbjuder totalt 54 olika program och linjer, varav 39 på gymnasialstadiet, 8 på Högskolan och 7 inom övrig utbildning. Totalantalet studerande är nästan 1 770 höstterminen 2009, varav drygt 1 230 går på gymnasialstadiet, närmare 470 i Högskolan på Åland och nästan 70 i övrig utbildning. Jämfört med i fjol har Högskolan 115 fler studerande i år, medan gymnasialstadiet har ökat med 26 och den övriga utbildningen med 13 personer.  

På Högskolan har könsfördelningen blivit jämnare även om det fortfarande är en klar manlig majoritet. På gymnasialstadiet har däremot könsmönstren förstärkts något i och med att kvinnoflertalet har ökat inom den studieförberedande utbildningen. Av skolorna har Vårdinstitutet den största kvinnomajoriteten eller över 90 procent, medan den största dominansen av manliga studerande finns i Sjömansskolan, 80 procent. Naturbruksskolan har den jämnaste könsfördelningen.

Totalt är över 900 av de studerande män och drygt 850 kvinnor. Av de 1 450 ålänningar som studerar på hemmaplan är något fler kvinnor än män. Bland de nästan 320 studerande som kommer utifrån finns det däremot dubbelt flera män än kvinnor.  
 

Rekordmånga studerande från Sverige

De studerande från Sverige ökade med 40 från i fjol och är nu 150, vilket är den högsta siffran hittills. De studerande från Finland är lika många som 2008 eller drygt 150. Från andra länder kommer elva personer jämfört med bara en i fjol. Det är främst Högskolan som har studerande utifrån. På gymnasialstadiet lockar Sjömansskolan samt Hotell- och restaurangskolan mest icke-åländska studerande. Även Folkhögskolan har ett betydande inslag av studerande utifrån, främst från Sverige.

Också de åländska studerande har ökat och är drygt 100 fler än i fjol.  Största delen av denna ökning gäller studerande som är 25 år och äldre, vilket beror på att det främst är inom Högskolan som det studerar fler ålänningar i år.


 

Nästan nio av tio studerar på Åland efter grundskolan

På Högskolan är hälften av de studerande 25 år eller äldre och nästan 95 procent har fyllt 20. Också inom gymnasialstadiet och övrig utbildning finns ett betydande inslag av äldre studerande i och med att 15 procent är 20 år eller äldre, men 16-18-åringarna är den dominerande åldersgruppen.  

Av de åländska 16-18-åringarna går 87 procent i någon utbildning på hemmaplan hösten 2009. I åldersgruppen 20-24 år är andelen elva procent, varav sex procent i Högskolan och fem procent i gymnasialstadieutbildning.

Hela meddelandet kan du läsa här.