Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2010

Drygt 1 800 studerande vid de åländska läroinrättningarna

Höstterminen 2010 studerar 1 849 personer på Åland, varav drygt 1 280 går på gymnasialstadiet, över 500 i Högskolan på Åland och nästan 60 i övrig utbildning. Både på gymnasialstadiet och Högskolan har antalet studerande ökat med runt 40 personer, medan den övriga utbildningen minskat med ungefär 10. De åländska läroinrättningarna erbjuder totalt 56 olika program och linjer, varav 43 på gymnasialstadiet, 7 på Högskolan och 6 inom övrig utbildning.

Totalt sett på gymnasialstadiet är könsfördelningen mycket jämn, men den studieförberedande utbildningen har en tydlig kvinnomajoritet, medan den yrkesinriktade utbildningen har en övervikt av manliga studerande. Av skolorna har Vårdinstitutet den största kvinnomajoriteten med 88 procent, medan den största dominansen av manliga studerande finns i Sjömansskolan, 77 procent. Handelsläroverket har den jämnaste könsfördelningen. På Högskolan har männen fortsättningsvis en klar majoritet på 64 procent.

Över 970 av alla de studerande är män och drygt 870 kvinnor. Av de mer än 1 500 ålänningar som studerar på hemmaplan är något fler kvinnor än män. Bland de 327 studerande som kommer utifrån är knappt tre fjärdedelar män.

De studerande med åländsk hemort ökar både på gymnasialstadiet och Högskolan

Det var endast ålänningar som stod för höstens ökning av antalet studerande på gymnasialstadiet. Där finns fortfarande drygt 80 studerande med hemort i Finland eller Sverige och de flesta av dem går på Sjömansskolan eller Hotell- och restaurangskolan. Också på Högskolan är det främst ålänningarna som ökat, men både de studerande från Sverige och Finland har blivit några fler och de utomåländska studerande uppgår nu till 47 procent. Även Folkhögskolan har ett betydande inslag av studerande utifrån, främst från Sverige.

Stor kvinnomajoritet bland de äldre studerande på gymnasialstadiet

Gymnasialstadiet domineras av 16–19-åringar, men nästan en femtedel av de studerande är 20 år eller äldre. Störst andel studerande med hemort utanför Åland är det bland 20–24-åringarna. Könsfördelningen är ganska jämn i de lägre åldrarna, medan kvinnorna har en betydlig majoritet bland dem som är 30 år eller äldre. På Högskolan är nästan hälften av de studerande 25 år eller äldre. Bland 20–24-åringarna är de utomåländska studerande i majoritet, medan ålänningarna dominerar bland de studerande som är 30 år eller äldre.  

Av de åländska 19-åringarna går ungefär 28 procent i någon utbildning på hemmaplan hösten 2010. Det är en större andel av de åländska männen (32 procent) än av kvinnorna (25 procent) som studerar hemma i denna ålder. Över två tredjedelar av dessa 19-åringar finns inom yrkesutbildningen på gymnasialstadiet.

Drygt två tredjedelar av de sökande antogs till den yrkesinriktade utbildningen

De allra flesta som sökte studieplats till den studieförberedande utbildningen antogs. Till den yrkesinriktade utbildningen respektive övrig utbildning slapp bara drygt två tredjedelar av de sökande. Högskolan på Åland antog lite över hälften av de sökande. På gymnasialstadiet var det störst konkurrens om studieplatserna till närvårdarprogrammet för vuxna, dit endast en fjärdedel av de sökande antogs. På Högskolan lockade sjöfartsprogrammet flest sökande, 114 stycken, varav en tredjedel antogs.

Knappt hälften av Högskolans studerande har avlagt gymnasialstadieutbildning på Åland

Ny statistik visar var de studerande vid Högskolan på Åland har gått gymnasialstadieutbildning. Nästan hälften kommer från de åländska läroinrättningarna, varav en tredjedel gått i Ålands Lyceum och två tredjedelar i de åländska yrkesskolorna. Ungefär en fjärdedel kommer från finländsk respektive svensk utbildning. 19 studerande har avlagt examen i övriga länder, varav Estland och Ryssland är vanligast med fyra personer vardera. Flest studerande med åländsk utbildning har programmen för företagsekonomi och vård.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Mera information om statistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax eller Gerd Lindqvist: gerd.lindqvist[at]asub.ax

 Publicerad: 23 november 2010