Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2011

Över 800 studerande i Yrkesgymnasiet

Höstterminen 2011 studerar drygt 1 800 personer på Åland, varav nästan 1 270 går på gymnasienivå, över 500 i Högskolan på Åland och knappt 50 i övrig utbildning. Både på gymnasienivå och inom övrig utbildning har antalet studerande minskat sedan i fjol, medan Högskolan har i stort sett samma antal som 2010.

Stora skillnader i könsfördelningen på olika profiler och program

Den allmänbildande gymnasieutbildningen i Ålands lyceum har nästan 460 studerande, varav 61 procent är kvinnor och 39 procent män. Den grundläggande yrkesutbildningen som tidigare gavs i fem olika skolor har nu koncentrerats till Ålands yrkesgymnasium, där programmen är fördelade på fyra olika profiler. Störst av dem är Sjöfart och teknik med drygt 290 studerande, varav 96 procent är män. De övriga profilerna har en majoritet av kvinnliga studerande: På Livsstil och hälsa går nästan 190 personer och 85 procent av dem är kvinnor. Hotell- och restaurang har drygt 150 studerande, varav 72 procent är kvinnor. På Ekonomi och media är könsfördelningen jämnast med 59 procent kvinnor och 41 procent män av de nästan 180 studerande. Sammanlagt studerar drygt 810 personer på yrkesutbildningen och totalt sett är fördelningen mellan kvinnor och män i stort sett jämn.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

De åländska läroinrättningarna erbjuder totalt 49 olika program och linjer, varav 34 på gymnasialstadiet, 8 på Högskolan och 7 inom övrig utbildning. På 13 av dem går antingen enbart män eller enbart kvinnor.  Av de åländska 16–18-åringarna går över 85 procent i någon utbildning på hemmaplan hösten 2011, 40 procent i Lycéet och knappt 45 procent i yrkesutbildningen.

Nästan 45 procent av de studerande på Högskolan har hemort utanför Åland

Totalantalet studerande från orter utanför Åland uppgår till drygt 330 personer. Majoriteten av dem eller 225 personer går i Högskolan, där andelen icke-ålänningar är närmare 45 procent. I Folkhögskolan utgör de tio studerande från andra orter drygt en fjärdedel av skolans elever.  I Yrkesgymnasiet är antalet 94 och andelen drygt 10 procent. I Lycéet går bara två elever som inte är från Åland. I Yrkesgymnasiet är majoriteten av de utomåländska eleverna från Finland, medan det är studerande från Sverige som är flest i Högskolan.

Nästan 70 procent antogs till Högskolan

Till Lycéet och Folkhögskolan antogs drygt 85 procent av de sökande, medan Yrkesgymnasiet och Högskolan tog in närmare 70 procent av dem som sökte studieplats. Störst konkurrens om studieplatserna på gymnasienivå var det till programmen för närvårdare och företagsekonomi för vuxna samt till frisörutbildningen. På Högskolan var det programmen för sjöfart och vård som hade flest sökande per studieplats.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Spanska vanligare än tyska och franska

För första gången finns det nu samlad statistik om språkstudierna på gymnasienivå och inom övrig utbildning. Statistiken visar hur många som läser någon kurs i respektive språk under innevarande hösttermin. Det är främst i Lycéet som de studerande läser andra språk än engelska. Nästan 75 procent läser finska och 33 procent spanska. Spanska är därmed ett vanligare språk än tyska och franska som läses av 23 respektive 19 procent. Ett par procent av lyceisterna har valt ryska. I Yrkesgymnasiet läser 13 procent finska och 4 procent tyska. Både i Lycéet och Yrkesgymnasiet är det en större del av kvinnorna än av männen som läser andra språk än engelska.  

Hela meddelandet kan du läsa här.

Mera utförlig statistik och tidsserier finns i databaser.

Mera information om statistiken ger Gerd Lindqvist: gerd.lindqvist[at]asub.ax eller Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad 8 december 2011