Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2013

Rekordmånga studerande i Lycéet, minskat antal i Yrkesgymnasiet

Hösten 2013 studerar 1 185 personer på gymnasienivå på Åland. Av dessa går 478 i Ålands Lyceum som ökade med ett tjugotal och har det största elevantalet på 40 år. I Ålands Yrkesgymnasium studerar 707 personer, en minskning med drygt 60.  Ålands Folkhögskola har 47 elever, något fler än i fjol. Högskolan på Åland har 511 studerande denna termin, vilket är ett drygt tiotal färre än 2012.

Kvinnor väljer Lycéet och vårdprogram, män dras till sjöfart och teknik

I Lycéet är 58 procent av eleverna kvinnor och 42 procent män, medan Yrkesgymnasiet har de omvända proportionerna. Andelarna är ungefär de samma som i fjol. På Yrkesgymnasiet varierar könsfördelningen avsevärt mellan de 4 profilerna och de 35 programmen. På Sjöfart och teknik som är den största profilen med nästan 270 studerande är över 90 procent män. På flera av programmen finns inte en enda kvinna. På Livsstil och hälsa som är den näst största profilen med 200 studerande är nästan 80 procent kvinnor. På ett flertal av profilens program går ingen eller bara någon enstaka man. På Ekonomi och media samt Hotell och restaurang som vardera har knappt 120 studerande är könsfördelningen jämnare.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Av programmen inom yrkesutbildningen är det företagsekonomi för ungdomar som har flest studerande, 80 stycken. Därefter följer kockprogrammet och grundutbildningen sjöfart/ vaktman med ungefär 50 studerande vardera. Det är främst programmen inom hotell och restaurang samt sjöfart som lockar studerande utifrån. Drygt åtta procent av de studerande på gymnasienivå har hemort utanför Åland, 80 personer i Finland och 15 i Sverige.

Lycéet antog 83 procent av de sökande och Yrkesgymnasiet 72 procent. Störst konkurrens var det till närvårdarprogrammen, över dubbelt så många sökande som platser.

Ökad kvinnomajoritet i Folkhögskolan

I Folkhögskolan är 70 procent av eleverna kvinnor, vilket är en större kvinnomajoritet än i fjol. På NYAlinjen, som är störst, är tre fjärdedelar kvinnor och på hantverkslinjen är andelen ännu större. På naturfotolinjen är det däremot en majoritet män. Detta är också den linje som drar elever utifrån. Över hälften av de som går på naturfoto är från Sverige.
Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Hantverks- och naturfotolinjnerna hade flera sökande än platser och är i princip fullbelagda.  NYAlinjen hade dock färre sökande än platser, varför skolans 60 studieplatser inte blev fullsatta.

Högskolan lockar många studerande utifrån

Vid Högskolan på Åland är nästan två tredjedelar män, men könsfördelningen är något jämnare än i fjol. Beträffande de olika programmen finns det också här mycket stora skillnader när det gäller andelen kvinnor och män.  På vård är nästan alla studerande kvinnor och också företagsekonomi har en betydande kvinnlig majoritet. Männen dominerar på de tekniska programmen och sjöfart. Alla program har dock studerande av båda kön. De största programmen är sjöfart och maskinteknik, med 123 respektive 105 studerande, medan elektroteknik är klart minst med sina 21 studerande.

På Högskolan är 46 procent av de studerande utifrån, nästan 240 personer. Något flera är från Sverige än från Finland. De program som räknas till utbildningsområdet service har den största andelen studerande med hemort utanför Åland, tre fjärdedelar. Där ingår sjöfartsprogrammet med 60 procent av de studerande från Sverige och 17 procent från Finland samt hospitality management, där över hälften av de studerande är från Finland. Även de tekniska programmen har en betydande andel icke-åländska studerande, nästan hälften.  Däremot är ålänningarna i stor majoritet inom företagsekonomi och vård.
Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

På Högskolan antogs 63 procent av de över 300 sökande till de 144 studieplatserna. Störst var konkurrensen till sjöfarts- och vårdprogrammen, där det fanns nästan tre sökande per plats, och bara hälften av dem antogs. Också de övriga av Högskolans program hade flera sökande än platser.

En tredjedel av Högskolans studerande har tidigare gått i yrkesutbildning på Åland, medan bara tolv procent kommer från Ålands lyceum. Nästan 30 procent har utbildning på gymnasienivå i Finland, till ungefär lika stora delar gymnasie- och yrkesutbildning. En knapp fjärdedel är utbildade i Sverige och några procent i andra länder.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Mera utförlig statistik och tidsserier finns i databaser.

Mera information om statistiken ger Gerd Lindqvist: gerd.lindqvist[at]asub.ax eller Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad 13 november 2013