Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2016

Allt färre studerande utifrån inom åländsk utbildning

Det studerar nästan 1 100 personer på gymnasienivå på Åland hösten 2016. Av dem går 445 på Ålands lyceum och 650 på Ålands yrkesgymnasium. Högskolan på Åland har 500 studerande och på Ålands folkhögskola går 51 personer. Antalet studerande som kommer från orter utanför Åland för att gå en åländsk utbildning minskade för fjärde året i rad. Mellan år 2005 och 2012 ökade de studerande utifrån, men sedan dess har antalet gått ner varje år. Jämfört med 2012 är det främst de studerande från Sverige som blivit färre, men också antalet personer med hemort i Finland på Yrkesgymnasiet har minskat, vilket nedanstående diagram visar.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Drygt 90 studerande på Yrkesgymnasiets vård- respektive sjöfartsprogram

De största enskilda utbildningsprogrammen på Yrkesgymnasiet är merkonom- respektive kockutbildningen för unga, vilka har över 60 studerande vardera. Ytterligare cirka 20 studerande går till merkonom respektive kock på vuxenprogrammen eller läroavtalsutbildning. Drygt 90 personer studerar på de olika sjöfartsprogrammen och lika många går en utbildning till närvårdare. Könsfördelningen varierar mycket på de olika programmen. Ser man på utbildningarna för unga är könsbalansen jämnast på merkonom-, kock- och servitörprogrammen, men räknar man med också vuxenutbildningarna är kvinnorna i majoritet bland de merkonom- och servitörstuderande. I likhet med tidigare år domineras vårdprogrammen av kvinnor medan såväl sjöfartsprogrammen som de tekniska utbildningarna har en stor majoritet av manliga studerande.

Manlig majoritet på Högskolan

Högskolan har närmare 90 studerande på tre av sina utbildningsprogram, maskinteknik, företagsekonomi respektive sjöfart, och runt 60 vardera på informationsteknik, vård och hospitality management. Diagrammet nedan visar antalet studerande på de olika programmen fördelat på kön. Vård, hospitality management och företagsekonomi har fler kvinnliga än manliga studerande, medan männens majoritet är stor på övriga program. Totalt är nästan 63 procent av de studerande på Högskolan män.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Ny kurs på Folkhögskolan

Folkhögskolan har en ny kurs denna höst, naturfoto, vilken är en deltidsutbildning på distans med ett tiotal närstudieperioder under läsåret. Samtidigt har kursen naturfoto för vuxenstuderande fått det nya namnet vildmark och foto. Nio personer deltar i naturfotokursen och fem går på vildmark och foto. Flest studerande har Folkhögskolan på NYAlinjen, 28 personer.

Nästan en fjärdedel av Högskolans studerande är 30 år eller äldre

Inom den åländska utbildningen finns studerande från alla åldersgrupper från 15 till över 60 år. På Lycéet är dock ingen studerande över 20 år. Yrkesgymnasiet, som har ett flertal vuxenutbildningar, har en medelålder på 20,5 år och en tiondel av de studerande är 30 år eller äldre. Ungefär hälften av de som går på Folkhögskolan är under 20 år, men en dryg fjärdedel är 30 år eller äldre. På Högskolan är över 40 procent av de studerande i åldersgruppen 20–24 år, medan andelen personer som är 30 år eller äldre uppgår till drygt 23 procent.

Över 90 procent av de åländska 17-åringarna studerar på Åland

En jämförelse av antalet åländska studerande på Åland på hösten med antalet ålänningar i början av året visar hur stor andel av de olika åldersgrupperna som studerar på Åland. När det gäller 17-åringarna studerar 93 procent av männen och 89 procent av kvinnorna på Åland under hösten 2016. Ser man på åldersgruppen 16–18-åringar går nästan 86 procent en utbildning på Åland. Av 19-åringarna studerar 27 procent på Åland.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Hela statistikmeddelandet, som bland annat innehåller uppgifter om de studerandes hemort, språkstudier och studieuppehåll, skolornas antagning och datortäthet, de högskolestuderandes tidigare utbildning samt jämförelser med tidigare år, kan du läsa här.

Mera utförlig statistik och tidsserier finns också i exceltabeller och databaser.

Mera information om statistiken ger Gerd Lindqvist, gerd.lindqvist[at]asub.ax.

 Publicerad 15 november 2016