Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2017

Minskat antal studerande i alla skolor

Det studerar drygt 1 000 personer på gymnasienivå på Åland hösten 2017. Av dem går drygt 430 på Ålands lyceum och över 600 på Ålands yrkesgymnasium. Högskolan på Åland har ungefär 470 studerande och på Ålands folkhögskola går 45 personer. Jämfört med hösten 2016 går det något färre personer på Lycéet denna höst, en minskning med ett tiotal studerande. På Yrkesgymnasiet har antalet studerande minskat med ungefär 40 personer. Ålands folkhögskola har sex studerande färre än i fjol och Högskolans studerandeantal har minskat med drygt 30 personer. Något flera kvinnor än män går på Lycéet, medan läget är det motsatta på Folkhögskolan. Både Yrkesgymnasiet och Högskolan har drygt tre femtedelar män bland sina studerande.

Studerande hösten 2017 efter skola och kön

Närvårdare, merkonomer, kockar och sociokanter största yrkesgrupperna på gymnasienivå

Nästan 90 personer studerar på de olika närvårdarprogrammen och -inriktningarna, varav 40 går grundutbildning och 50 specialiserar sig inom ett visst område. Drygt 60 personer utbildar sig till merkonomer respektive kockar och något färre studerar till sociokanter. På de olika sjöfartsprogrammen på Yrkesgymnasiet går över 90 personer. På Högskolan är företagsekonomi- och maskinteknikprogrammen störst med över 90 studerande vardera. Två tredjedelar av Folkhögskolans studerande går på NYAlinjen.

Knappt 68 procent av de sökande antogs till Högskolan

Lycéet hade drygt 140 sökande till de 160 studieplatserna och 93 procent av de sökande antogs.  Antalet sökande gäller de som hade utbildningen som första alternativ. Yrkesgymnasiet antog 70 procent av de sökande, men andelen varierar för de olika utbildningsprogrammen. Störst konkurrens om studieplatserna var det på frisörprogrammet för unga dit det fanns 4,5 sökande per studieplats och en dryg femtedel av de sökande antogs. Kockprogrammet, företagsekonomi samt informations- och kommunikationsteknik var också populära med närmare två sökande per studieplats, medan bl.a. det gymnasiebaserade servitörprogrammet samt verkstads- och produktionsteknik hade färre än en sökande per studieplats. Till Folkhögskolans NYAlinjen fanns 16 förstahandssökande till 40 platser, men antalet antagna var 24 personer och efter ytterligare antagning på hösten började 30 personer på programmet. På Högskolan hade vårdprogrammet den lägsta antagningsprocenten, då 48 procent av de sökande antogs. Också företagsekonomi och informationsteknik hade minst två sökande per studieplats. Till sjöfartsprogrammet sökte 30 personer de 24 platserna, 15 antogs men endast 8 personer tog emot studieplatsen. Totalt sett antogs 68 procent av de sökande till Högskolan.

Andel antagna av sökande hösten 2017 efter skola, procent

Nästan 250 studerande kommer utifrån

Av de studerande på Åland hade närmare 250 personer hemort utanför Åland vid antagning till studierna. På Lycéet går sex personer utifrån, medan Yrkesgymnasiet har drygt 50 studerande från orter utanför Åland. De flesta kommer från Finland och det är främst sjöfartsprogrammen som lockar studerande därifrån. Fem av sex personer från Sverige på Yrkesgymnasiet går också på sjöfartsprogrammen. Folkhögskolan har fem studerande utifrån. Alla är från Sverige och går på vuxenprogrammet vildmark och foto. Av de studerande på Högskolan kommer två femtedelar, eller nästan 190 personer, från orter utanför Åland. Ungefär två tredjedelar av dem är från Finland och nästan en tredjedel från Sverige. Fem personer kommer längre ifrån. Det finns studerande från både Finland och Sverige på alla utbildningsprogram på Högskolan, men bland finländarna är hospitality management och maskinteknik de populäraste programmen, medan svenskarna är flest på sjöfartsprogrammet.

Studerande hösten 2017 efter skola och hemort

Drygt en tredjedel av Högskolans studerande har avlagt yrkesutbildning på Åland

Hälften av Högskolans studerande har tidigare avlagt en utbildning på gymnasienivå på Åland och en tredjedel har tidigare utbildning från Finland. Av de som gått på Åland har 70 procent yrkesutbildning och 30 procent gymnasieutbildning. Motsvarande andelar för de som gått i Finland är 66 procent yrkesutbildning och 34 procent gymnasieutbildning. Av de studerande på Högskolan som tidigare avlagt gymnasieutbildning på Åland eller i Finland är drygt hälften kvinnor, medan två tredjedelar av de som tidigare gått en yrkesutbildning är män. Drygt tolv procent av Högskolans studerande har tidigare utbildning från Sverige. Nästan hälften av de som har avlagt gymnasieutbildning på Åland går företagsekonomiprogrammet, medan hospitality management är populärast bland de som har gymnasieutbildning från Finland. Maskinteknik har flest studerande med yrkesutbildning från såväl Åland som Finland. Över hälften av de som har tidigare utbildning från Sverige går på sjöfartsprogrammet.

Studerande vid Högskolan på Åland hösten 2017 efter tidigare utbildning och skolans land

Hela statistikmeddelandet, som bland annat innehåller uppgifter om de studerandes ålder, utbildningsområden, språkstudier och studieuppehåll, skolornas datortäthet samt jämförelser med tidigare år, finns tillgängligt i pdf-format nedan.

Mera utförlig statistik och tidsserier finns också i exceltabeller och databaser.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax